poniedziałek, 4 grudnia 2023

Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego

Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2016 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


Rodzaj zamówienia: usługi
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2016 i spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 1 720 000,00 (słownie złotych: jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy 00/100) spłacanego od stycznia 2017 r. w okresie 132 miesięcy tj. do końca grudnia 2027 roku:
Lp. Rodzaj transakcji Kredyt złotowy długoterminowy
1. Kwota i waluta kredytu długoterminowego: 1 720 000,00 PLN
2. Okres spłaty kredytu: od stycznia 2017 r. do końca grudnia 2027 roku w tym:
a/ po 2 000,00 zł. w okresie od stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2021 r. tj. 60 rat x 2 000,00 = 120 000,00 
b/ po 20 000,00 zł. w okresie od stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2025 r. tj. 48 rat x 20 000,00 = 960 000,00 
c/ po 30 000,00 zł. w okresie od stycznia 2026 r. do 30 grudnia 2026 r. tj. 12 rat x 30 000,00 = 360 000,00 
d/ po 25 000,00 zł. w okresie od stycznia 2027 r. do 30 listopada 2027 r. tj. 11 rat x 25 000,00 = 275 000,00 
e/ 5 000,00 zł. w grudniu 2027 r. /do 30 grudnia/: 1 rata x 5 000,00 = 5 000,00
3. Okres karencji w spłacie kredytu, liczony od wypłaty kwoty kredytu: od wypłaty I transzy kredytu do 31.12.2016 r. tj. ok. 6 miesięcy
4. Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji
5. Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa
6. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalona w oparciu o wartości WIBOR 1M z dnia 15 miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, powiększaną w ofercie o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeżeli stopa WIBOR 1M nie została ustalona lub nie ogłoszona na 15 dzień danego miesiąca - obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie danej stopy
7. Termin spłaty odsetek: miesięcznie - do 30-go każdego miesiąca
8. Termin spłaty rat kapitału: miesięcznie - do 30-go każdego miesiąca
9. Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszty rozpatrzenia wniosku): nie więcej niż 1,00 % kwoty kredytu
10. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny In blanco wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową.
11. Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu 3 dni
12. Okres uprzedzenia Banku o rezygnacji z wykorzystania części lub całości kredytu: najpóźniej do 20 grudnia 2016 r.
13. Okres uprzedzenia Banku o zawieszeniu, zmniejszeniu lub zwiększeniu rat kapitałowych: 3 dni

 

Gmina Grajewo 
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 86 272 3000
Fax. 86 272 3000

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.