niedziela, 26 września 2021

Gmina Grajewo

Ogłoszenie o przetargu (31.08)

Ogłoszenie o przetargu (31.08)

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego następujące nieruchomości :

- Nr 92 o powierzchni 0,1000 ha położoną na terenie miejscowości Brzozowo. 

Działka Nr 92 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- Ls VI).

Opis nieruchomości:

- Ls VI      - 0,1000 ha

Do przetargu mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275).  

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G 00021433/2.

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 92 wynosi  970,00 zł wadium  97,00  zł.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 

Termin przeprowadzenia poprzedniego  przetargu   30.06.2021 r.  

- Nr 98 o powierzchni 0,5100 ha położoną na terenie miejscowości Brzozowo. 

Działka Nr 98 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- N).

Opis nieruchomości:

- N      - 0,5100 ha

Do przetargu mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm.)

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G 00021433/2.

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 98 wynosi  5 000,00 zł wadium  500,00  zł.

 

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia  2021 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Termin przeprowadzenia poprzedniego  przetargu   30.06.2021 r.  

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia  aktu notarialnego i opłat sądowych.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,

-w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział  w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 

 

Mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

Wadium na w/w działki należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 27.08.2021 r. na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na  działkę Nr  92 w Brzozowie” lub „ Wadium na  działkę Nr 98 w Brzozowie”.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. 

 

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Brzozowo oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w  BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie /86/ 273 01 41 codziennie w godzinach 700 –1500.

 

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Szleter  

poniedziałek, 20 września 2021

Kreatywne spotkania w Wojewodzinie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.