wtorek, 28 marca 2023

Powiat Grajewski

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Grajewskiego uchwałą nr 162/616/17 z dnia 31 października 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grajewskiego w 2018 r. Kwota jaką powiat przeznaczył na realizację zadania to 60 725,88 zł.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Grajewskim w 2018 r. jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt będzie prowadzony jeden dzień w tygodniu w każdej z lokalizacji:

 • w poniedziałki, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 8:00 – 12:00,

 • we wtorki, w budynku Zespołu Szkół Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, w godzinach 8:00 – 12:00,

 • w środy, w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul. Szkolna 1, w godzinach 10:00 – 14:00,

 • w czwartki, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8:00 – 12:00,

 • w piątki, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz, w godzinach 8:00 – 12:00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Drugi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie funkcjonował w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74 c, 19- 200 Grajewo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

Do końca 2017 roku na terenie powiatu grajewskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Punkt NPP w Grajewie zlokalizowany w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B, tel. 86 272 68 69 czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 12:00-16:00 oraz piątek w godz. 8:00 – 12:00.

 • Punkt NPP w Szczuczynie zlokalizowany w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, tel. 86 272 50 12. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 • która nie ukończyła 26 lat, lub

 • która ukończyła 65 lat, lub

 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 • kobietom w ciąży.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.