Powiat Grajewski

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr 100/374/16. Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

Zarząd Powiatu Grajewskiego

informuje, że w dniach od 7 listopada 2016 r. do 21 listopada 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje dotyczące projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

I. CEL I TERMIN KONSULTACJI

1. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w odniesieniu  do projektu będącego przedmiotem konsultacji.

2.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Grajewskiego oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w wyżej wymienionej ustawie.

3.Termin konsultacji: od 7 listopada 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

 

II. ZASADY I FORMY KONSULTACJI

1. Konsultacje polegają na:

a) zapoznaniu się z projektem Programu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, bip.starostwograjewo.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie,

b) wypełnieniu stosownego formularza konsultacji zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, bip.starostwograjewo.pl  w zakładce Organizacje pozarządowe, którego wzór znajduje się również na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie.

2. Wszelkie stanowiska, wnioski oraz spostrzeżenia w przedmiotowej sprawie można przekazywać (składać) na formularzu konsultacji w terminie od 7 listopada 2016 r. do dnia 21 listopada 2016 r. do godz. 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwograjewo@poczta.onet.pl (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo (decyduje data wpływu do Urzędu) lub w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie (pokój nr 18) z dopiskiem "Konsultacje rocznego programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

3. Konsultacje obejmą swoim zasięgiem Powiat Grajewski.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu.

 

 

Link: https://bip.starostwograjewo.pl/144e2feaf0cd48a/

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.