poniedziałek, 20 marca 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (3.03)

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 3.03.2023 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą
„Rozbudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki-Awissa”


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji   w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162) - obwieszcza się, że w dniu  15.02.2023 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów p. Krzysztofa Milewskiego, Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej na działkach geodezyjnych nr 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki-Awissa”


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 266/6, 277, 273 obręb Konopki-Awissa, 61 obręb Kieljany, oraz części działek  nr  63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84/2, 135, 276/2  –  obręb Konopki-Awissa – wszystkie działki  gm. Radziłów.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów i Urzędu Gminy Wąsosz. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

  STAROSTA GRAJEWSKI
  ul. Strażacka 6b, 19-200 Grajewo

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.