środa, 8 lutego 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie (29.08.)

                     

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 29.08.2016 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  przebudowie drogi gminnej nr 103349 B w m. Koszarówka  na działkach nr 8/3, 8/4, 245, 170/3, 170/14, 193/5, 193/3, 193/6, 178/3, 178/17, 178/9, 177, 178/18, 178/28, 172/1, 180/5, 175/5, 175/4, 174/14, 173/9, 173/12, 176/1, 183, 184/5, 184/10, 184/11, 18, 191/3, 35, 198/1, 232, 235/11, 235/3, 236/7, 242,  236/13, 174/12, 171/2, 173/1, 174/1, 184/16, 184/17, 21/1, 21/2, 231/1, 215/1, 16, 217/3, 217/4, 218, 221, 222, 223, 224 w m. Koszarówka  i nr 50/2, 109 w m. Danówek.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 06.07.2016 r. na wniosek Wójta Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  przebudowie drogi gminnej nr 103349 B w m. Koszarówka na działkach nr 8/3, 8/4, 245, 170/3, 170/14, 193/5, 193/3, 193/6, 178/3, 178/17, 178/9, 177, 178/18, 178/28, 172/1, 180/5, 175/5, 175/4, 174/14, 173/9, 173/12, 176/1, 183, 184/5, 184/10, 184/11, 18, 191/3, 35, 198/1, 232, 235/11, 235/3, 236/7, 242,  236/13, 174/12, 171/2, 173/1, 174/1, 184/16, 184/17, 21/1, 21/2, 231/1, 215/1, 16, 217/3, 217/4, 218, 221, 222, 223, 224 w m. Koszarówka  i nr 50/2, 109 w m. Danówek.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 8/3, 8/4, 245, 170/3, 170/14, 193/5, 193/3, 193/6, 178/3, 178/17, 178/9, 177, 178/18, 178/28, 172/1, 180/5, 175/5, 175/4, 174/14, 173/9, 173/12, 176/1, 183, 184/5, 184/10, 184/11, 18, 191/3, 35, 198/1, 232, 235/11, 235/3, 236/7, 242,  236/13, 174/12, 171/2, 173/1, 174/1, 184/16, 184/17, 21/1, 21/2, 231/1, 215/1, 16, 217/3, 217/4, 218, 221, 222, 223, 224 w m. Koszarówka  i nr 50/2, 109 w m. Danówek.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:

działka nr ewid. 173/1 o powierzchni 0,0146ha - obręb ewid.  Koszarówka

działka nr ewid. 184/16 o powierzchni 0,0044ha - obręb ewid.  Koszarówka

działka nr ewid. 184/17 o powierzchni 0,0347ha - obręb ewid.  Koszarówka

działka nr ewid. 21/1 o powierzchni 0,0018ha - obręb ewid.  Koszarówka

działka nr ewid. 21/2 o powierzchni 0,0017ha - obręb ewid.  Koszarówka

działka nr ewid. 231/1 o powierzchni 0,0052ha - obręb ewid.  Koszarówka

działka nr ewid. 215/1 o powierzchni 0,0006ha - obręb ewid.  Koszarówka


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo:
Działka nr ewid. 16 o pow. 0,1533ha na działki:

a) 16/1 o powierzchni 0,1384ha       b) 16/2 o powierzchni 0,0149ha       

Działka nr ewid. 217/3 o pow. 0,0619ha na działki:

a) 217/6 o powierzchni 0,0613ha       b) 217/5 o powierzchni 0,0006ha     
Działka nr ewid. 217/4 o pow. 0,0762ha na działki:

a) 217/8 o powierzchni 0,0758ha       b) 217/7 o powierzchni 0,0004ha  

Działka nr ewid. 218 o pow. 0,2075ha na działki:

a) 218/2 o powierzchni 0,2068ha      b) 218/1 o powierzchni 0,0007ha

Działka nr ewid. 221 o pow. 0,1060ha na działki:

a) 221/2 o powierzchni 0,1056ha      b) 221/1 o powierzchni 0,0004ha  

Działka nr ewid. 222 o pow. 0,1070ha na działki:

a) 222/2 o powierzchni 0,1066ha      b) 222/1 o powierzchni 0,0004ha  

Działka nr ewid. 223 o pow. 0,0865ha na działki:

a) 223/2 o powierzchni 0,0846ha      b) 223/1 o powierzchni 0,0019ha  

Działka nr ewid. 224 o pow. 0,0905ha na działki:

a) 224/2 o powierzchni 0,0893ha      b) 224/1 o powierzchni 0,0012ha  


Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. b) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia   o wydaniu decyzji.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

                                      

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.