Powiat Grajewski

Nabór na stanowisko urzędnicze

NABÓR NA STANOWISKO
urzędnicze

W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE

ul. STRAŻACKA 6B, 19-200 GRAJEWO

 

Starosta Grajewski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor  w Starostwie Powiatowym  w Grajewie

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Podinspektor -1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku lub specjalności: administracja, dziennikarstwo, filologia polska, komunikacja społeczna, polityka społeczna,

 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 6. staż pracy: 3 lata

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość prawa prasowego, znajomość prawa autorskiego,

 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXEL,

 3. umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych

 4. mile widziane doświadczenie pracy w administracji,

 5. umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, komunikatywność, łatwość w wypowiadaniu się i pisaniu tekstów,  

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej i merytorycznej posiedzeń Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu,

 2. przyjmowanie materiałów na posiedzenia Rady, Komisji i Zarządu Powiatu,

 3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu,

 4. prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji radnych,

 5. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielnych przez Zarząd Powiatu,

 6. terminowe przekazywanie do publikacji uchwał, obwieszczeń i sprawozdań,

 7. opracowywanie projektów planów pracy Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu Komisji,

 8. przygotowywanie na Sesje Rady Powiatu informacji o działalności Zarządu i Komisji,

 9. realizacja zadań związanych ze składanymi przez radnych oświadczeniami majątkowymi,

 10. obsługa spotkań radnych z wyborcami,

 11. opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski radnych i komisji, mieszczących się w zakresie działania wydziału,

 12. umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz administrowanie stroną na portalu społecznościowym Facebook,

 13. wysyłanie serwisu informacyjnego na strony internetowe instytucji współpracujących z Powiatem,

 14. przygotowywanie informacji i materiałów promujących pracę Starosty i Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,

 15. obsługa spotkań organizowanych w Starostwie,

 16. bieżące kontakty z dziennikarzami,

 17. monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie,

 18. współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi powiatowymi w zakresie promocji ich działań w mediach,

 19. koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez pozostałe komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne,

 20. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej,

 21. uczestnictwo w spotkaniach Starosty i Członków Zarządu z dziennikarzami,

 22. współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja,

 23. przekazywanie zawartości merytorycznej do opracowań i publikacji w mediach elektronicznych,

 24. sporządzanie i publikowanie w mediach życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Starostę i Przewodniczącego.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych. Współpraca z  pracownikami  Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data
  i czytelny podpis,

 4. podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922),

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo. 

Grajewo, 31 października 2017 r. 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.