wtorek, 28 maja 2024

Przetargi

Zarząd Powiatu Grajewskiego

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2044 B  i części drogi powiatowej nr 1809 B na odcinku w miejscowości Białaszewo wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami, przebudową przepustów, chodników, wjazdów i parkingów oraz ustawienie barier energochłonnych, łańcuchowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawiera dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w tomie III i IV SIWZ.

Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem zawiera:
1.Roboty przygotowawcze - obejmujące: roboty pomiarowe; usuniecie humusu; rozbiórkę: krawężników, chodników z płyt betonowych i betonowej kostki brukowej, płyt betonowych (trylinki), nawierzchni bitumicznej i z brukowca, części przelotowych przepustów, betonowych ścianek czołowych przepustów; podcięcie gałęzi krzaków i drzew ograniczających skrajnię drogową; regulację zaworów wodociągowych; przebudowę hydrantu na podziemny.
2.Roboty ziemne - obejmujące: wykonanie nasypów z gr. kat. I - II w celu uzupełnienia korpusu drogowego, wykonanie wykopów w gr. kat III-IV w związku z renowacją rowów przydrożnych.
3.Odwodnienie korpusu drogowego - w ramach którego będzie wykonany: remont studzienek ściekowych z przykanalikami, remont przepustów jednootworowych, remont przepustów dwuotworowych.
4.Podbudowa - w zakres której wchodzi: wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym; wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE) o grubość 20 cm; koryto o głębokości 20 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm; wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm; wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową; koryto o głębokości 10 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm.
5.Nawierzchnia - w zakres, której wchodzi: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 6 cm; nawierzchnia żwirowa o grubości 12 cm.
6.Roboty wykończeniowe: obejmujące: wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm; umocnienie skarp przekopów i nasypów brukowcem; plantowanie skarp; uzupełnienie poboczy pospółką; humusowanie z obsianiem trawą.
7.Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - obejmujące: demontaż tarcz znaków; demontaż słupków stalowych; ustawienie słupków stalowych z odzysku; montaż tarcz znaków z odzysku; ustawienie nowych słupków; montaż nowych tarcz znaków o odblaskowości 1 typu; montaż nowych tarcz znaków o odblaskowości 2 typu; montaż tablic znaków o odblaskowości 1 typu; ustawienie barier łańcuchowych podwójnych; montaż dwóch progów zwalniających; oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe; ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych.
8.Elementy ulic - w zakres, których wchodzi: ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem; ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej; wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej; wykonanie wjazdów z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej; wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej; ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm; ułożenie dwóch ścieków podchodnikowych.

 

 

Miejsce i termin składania ofert Zarząd Powiatu Grajewskiego
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6B, 10:00, Pokój nr 18

2014-03-11

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.