Przetargi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE

Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego ”Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego”, która obejmuje:

1) „Rozbudowę DP nr 1788B w m. Rydzewo”,

2) „Rozbudowę DP nr 1808B na odc. Wojewodzin – Wierzbowo”,

3) „Przebudowę DP nr 1820B na odc. Ławsk – Glinki” z tego:

a) odcinek Ławsk – gr. gm. na dł. ok. 3,195 km,

b) odcinek gr. gm. – Glinki na dł. ok. 2,785 km. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę/decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub dokona skutecznego zgłoszenia oraz zrealizuje roboty budowlane. W ramach zadania Wykonawca wykonana przebudowę z konieczną rozbudową odcinków dróg powiatowych: DP nr 1788B w m. Rydzewo na dł. 2,75 km, DP nr 1808B na odcinku Wojewodzin – Wierzbowo na dł. 2,615 km, DP nr 1820B na odc. Ławsk – Glinki na dł. 5,98 km. Łączna długość odcinków dróg wyniesie 11,345 km. Wykonawca wykona nawierzchnię jezdni, chodniki, pobocza, zjazdy i pozostałe elementy dróg zgodnie z wymaganiami dla klasy technicznej Z, remont przepustów i odtworzenie rowów odwadniających, a także kompletne oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie miejsc niebezpiecznych i elementy uspokojenia ruchu. Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:

Etap I: obejmujący sporządzenie dokumentacji projektowej oraz część robót budowlanych wykonanych w terminie do dnia 31 lipca 2023r. o łącznej wartości wyższej niż 50 %, lecz nieprzekraczającej 60%, łącznej wartości brutto inwestycji.

Etap II: obejmujący pozostałe roboty budowlane poza robotami wykonanymi w etapie I, wykonane w terminie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ o pozostałej łącznej wartości brutto inwestycji.

Wykonawca zobowiązuje się, że realizując przedmiot zamówienia jednocześnie będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062).Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy oraz załączniki nr 9.1 - 9.3 do SWZ - program funkcjonalno-użytkowy (PFU). ZDP.272.1.2022

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.