poniedziałek, 22 lipca 2024

Przetargi

URZĄD MIASTA GRAJEWO

Rewitalizacja Centrum Grajewa

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Grajewa” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, obejmującego swym zakresem Plac Niepodległości, ul. Kilińskiego, ul. Traugutta i ul. 08KD-D w Grajewie.

2. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu n/w elementów robót:

1) Przebudowa Placu Niepodległości obejmująca swym zakresem n/w elementy:

a) urządzenie zieleni zgodnie z projektem zieleni, w tym: usunięcie drzew i krzewów, założenie zieleni – drzewa i krzewy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ – tabelą nowych nasadzeń) założenie zieleni - trawniki

b) nawierzchnia jezdni, chodników oraz placu: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową, ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej, ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm, budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, budowa nawierzchni placu z płyty kamiennej gr. 5 cm o wym. 1,00 x 0,60 m.

c) kanalizacja deszczowa: budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm oraz o śr. 315 mm, budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm, budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem,

d) oświetlenie uliczne i zasilanie urządzeń komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi tj: budowę oświetlenia ulicznego, budowę oświetlenia Placu Niepodległości montaż podświetlenia ławek, montaż podświetlenia słupa ogłoszeniowego, oprawy liniowej LED umieszczonej w ziemi, montaż i zasilanie „access pointa” i kamer monitoringu, montaż i zasilanie ładowarek w ławkach, zasilanie fontanny, budowę rozdzielnicy RK niskiego napięcia zasilającej urządzenia komunalne budowę rozdzielnicy R24 zasilającej podświetlenie ławek wraz z ładowarkami i oprawy liniowej w ziemi rozbiórkę i budowę złącza kablowo-pomiarowego wraz liniami kablowych niskiego napięcia nN-0,4 kV przeniesienie szafy sterującej oświetleniem sygnalizacyjnym wraz z wydłużeniem kabli sygnalizacyjnych budowę studni kablowej SK-1 wraz z mufami kablowymi łączącymi istniejące kable sygnalizacyjne z projektowanymi kablami sygnalizacyjnymie) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kwietniki itp.) i strefy relaksu

f) zmiana (przebudowa) lokalizacji istniejącego pomnika,g) budowa niecki oraz pomieszczenia technicznego na potrzeby fontanny wraz z przyłączami wod.-kan oraz wentylacją.

MIASTO GRAJEWO, ul. ul. Strażacka 6A, 19-200, Grajewo, woj. podlaskie, państwo PL, tel. (86) 273 08 02, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl
Adres strony internetowej (URL): www.grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.