Przetargi

URZĄD GMINY RADZIŁÓW

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów

Część 1:

Cześć I: Przebudowa drogi gminnej nr 162 505B Klimaszewnica – Kieljany oraz w msc. Kieljany

Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 162 505B Klimaszewnica – Kieljany od km 0+000,00 do km 3+616,40

1) Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót:

a) profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa i wykorzystanie jej jako dolnej warstwy podbudowy,

b) wykonanie górnej podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego do całkowitej grubości 22 cm,

c) odtworzenie rowów przydrożnych otwartych trapezowych,d) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 8 cm,e) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,f) wykonanie zjazdów na pola o nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 8 cm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego grubości 20 cm,g) wykonanie poboczy z pospółki,h) wykonanie oznakowania pionowego drogi,i) wyprofilowanie i uporządkowanie pasa drogowego poza poboczami i rowami.2) Zadaniem wykonawcy, który będzie realizował inwestycję jest również wyznaczenie i oznakowanie słupkami pasa drogowego.

Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 104 157B w msc. Kieljany od km 0+000,00 do km 0+500,00

1) Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót:

a) budowa nowej konstrukcji jezdni,

b) utwardzenie zjazdów o nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej,

c) budowa chodników z kostki betonowej,

d) remont rowu krytego,e) uporządkowanie terenu pasa drogowego, poprzez zahumusowanie i obsianie trawą rowów oraz terenów przylegających,

f) przebudowa istniejącego stanowiska słupowego nr 13 w (sieci) linii el-en napowietrznej nn-0,4 kV w celu usunięciu kolizji z projektowanym chodnikiem dla pieszych w pasie drogi.

2) Zadaniem wykonawcy, który będzie realizował inwestycję jest również wyznaczenie i oznakowanie słupkami pasa drogowego.

Część 2:

Cześć II: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B

1) Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności następujących robót:

a) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą,

b) zdjęcie humusu,

c) rozbiórka istniejącej nawierzchni,

d) przebudowa przepustu pod koroną drogi (rozbiórka istniejącego i budowa nowego) 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.