środa, 29 maja 2024

Przetargi

URZĄD GMINY I MIASTA SZCZUCZYN

Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn – etap II

Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna (w systemie zaprojektuj i wybuduj) : opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych zezwoleń na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn (mapa, zezwolenia, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgłoszenie do PINB itp.); montaż zbiornika retencyjnego wody pitnej o poj. 100m3 z nową instalacją, wraz z armaturą; wykonanie rurociągów zasilających zbiornik retencyjny oraz łączących zbiornik z zasilaniem stacji; wykonanie okablowania instalacji sygnalizacji poziomu wody i sterowania; niezbędne badania wody; uzyskanie niezbędnych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania; uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Całość prac należy wykonać zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Każdą zmianę uzgadniać na bieżąco z Inwestorem.
b) Budowa kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu ulicy Pawełki od skrzyżowania z ulicą Falkowskiego do projektowanej przepompowni ścieków P2 (budynek Świdry Awissa 2): roboty geodezyjne; roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni; roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 730,5 mb i średnicy sieci 200 mm. Początek sieci na przedłużeniu ulicy Pawełki od skrzyżowania z ulicą Falkowskiego, zaś koniec w projektowanej przepompowni ścieków P2 (budynek Świdry Awissa 2); zakup, montaż i rozruch przepompowni ścieków; roboty instalacyjne związane z budową przyłączy kanalizacyjnych; odtworzenie nawierzchni na całej szerokości i długości jezdni (odtworzenie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej zgodnie z projektem przebudowy nawierzchni). 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.