Przetargi

  • 2 komentarzy
  • 8202 wyświetleń

Przebudowa drogi powiatowej

    Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn w km 0+000 - 3+430
 

Zarząd Powiatu Grajewskiego 
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6B
Tel. 0-86 2738479, 2738463
Fax. 0-86 2738462

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.Roboty przygotowawcze - obejmujące: roboty pomiarowe, usunięcie humusu, rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych, chodników z płytek betonowych, kostki brukowej, nawierzchni z płyt betonowych (trylinki), krawężników, obrzeży, przepustów, ścianek czołowych i ław fundamentowych, rozebranie słupków do znaków i tarcz, rozebranie podbudowy z betonu, karczowanie krzaków i pni oraz wykonanie regulacji pionowej studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regulacja pionowa studzienek wodociągowych i telefonicznych.
2.Roboty ziemne - obejmujące: wykonanie mechaniczne wykopów w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp, wykopy pod koryto oraz wykonanie rowów odwadniających, wykonanie nasypów z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu, uzupełnienie korpusu oraz nasyp pod chodnik.
3.Odwodnienie korpusu drogowego - obejmujące: wykonanie przepustów z rur poliuretanowych HDPE o 80 cm, z rur 120 cm, wykonanie studzienek ulicznych betonowych o 500 mm z osadnikiem z zastosowaniem wpustów krawężnikowych wraz z wykonaniem koniecznych rozbiórek istniejących studzienek, wykonanie studzienek ulicznych betonowych o 500 mm z osadnikiem z zastosowaniem na wjazdach z użyciem istniejących wpustów i wykonaniem koniecznych rozbiórek istniejących studzienek.
4.Podbudowa - w zakres, której wchodzi: wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 15 cm i 30 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna, na poszerzeniu jezdni o gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 i 20 cm - warstwa górna na jezdni i zjazdach, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P o gr. 5 cm , wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 (B-10) o gr. 15 cm, wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym na wjazdach bramowych o gr. 10 cm.
5.Nawierzchnia - w zakres, której wchodzi: wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno -asfaltowej AC11 W na jezdni, skrzyżowaniach i zjazdach, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11S o grubości warstwy 4 cm na jezdni, skrzyżowaniach i zjazdach, wykonanie warstwy górnej żwirowej na zjazdach o gr. 16 cm.
6.Roboty wykończeniowe - w zakres, których wchodzi wykonanie: wykonanie przepustów zjazdowych w rur o średnicy 40 cm wraz z umocnieniem dna rowów i ścieków brukowcem, plantowanie skarp i dna wykopów, uzupełnienie poboczy pospółką i humusowanie z obsianiem skarp wraz z dowozem ziemi urodzajnej.
7.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - w zakres, których wchodzi: wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową białą (linie segregacyjne, krawędziowe ciągle, przerywane, skrzyżowania i przejścia dla pieszych), ustawienie znaków pionowych i ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych.
8.Elementy ulic - w zakres, których wchodzi: ustawienie krawężników betonowych 15x30, 20x30,15x22/30 (obramowanie zjazdów) na ławie betonowej z betonu C8/10 (B-10), ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 i 30x8, ułożenie ścieków betonowych o wym. 60x50x15, wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.


Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym przetargiem został opisany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji oraz w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

Komentarze (2)

Gdzie to ma być

Miej wiesz lepiej śpisz

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.