poniedziałek, 22 lipca 2024

Przetargi

Grajewo. Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie  art.38, art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213 t. j.).

Burmistrz Miasta Grajewo

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Grajewo, położonej przy ul. Grzybowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 47/1  o  powierzchni 0,1045 ha.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:


Rodzaj nieruchomości: gruntowa niezabudowana.
Położenie: Grajewo ul. Grzybowa.
Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 47/1 o  powierzchni 0,1045 ha.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Grzybowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej i tereny niezabudowane. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w energię elektryczną i wod.-kan. Dojazd ulicą o urządzonej nawierzchni. Na nieruchomości znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne. Nad działką przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie była wydawana decyzja warunkach  zabudowy i zagospodarowania.

  • Cena wywoławcza:  146.300,00 zł
  • Termin przetargu: 12 maja 2022 r. (czwartek), godz. 1000, sala nr 29 Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie 29.260,00 zł do dnia 06 maja 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę zaksięgowania pieniędzy na koncie                   sprzedającego.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości:


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski 0/Białystok C. K. w Łomży w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „przetarg na zbycie działki nr 47/1 w Grajewie – wadium” Uczestnicy proszeni są w dniu przetargu o przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium.


Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy natomiast spółki – umowę spółki.


W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.


W przypadku małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.


Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213 t. j.) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi   i przyjęcie bez zastrzeżeń. 


Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278).


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie   po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.


Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.


Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 PKO Bank Polski O/Białystok C.K. w Łomży, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.


Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Burmistrza Miasta Grajewo.

Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę    za niezasadną.

W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych   z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Grajewo na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 

 

 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo (codziennie w godz. 730 – 1530), kontakt telefoniczny pod nr (86) 273 – 08 - 24  lub nr (86) 273 – 08 – 25.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej: www.grajewo.pl oraz na BIP-ie.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.