Przetargi

Budowa tężni solankowej

Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja, w trybie „zaprojektuj-wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:1) opracowanie dokumentacji projektowej uzgodnionej z gestorem sieci tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, w tym:a) lewostronnego wtórnika/podkładu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówieniab) projektów budowlano-wykonawczych, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu konstrukcji tężni solankowej wraz ze zbiornikiem betonowym, branży elektrycznej, branży sanitarnej, technologii tężni - 4 egz.c) przedmiaru robót - 1 egz. d) kosztorysu inwestorskiego - 1 egz. e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.,f) wizualizacji ewentualnego projektu, minimum 3 wersje zgodne z wytycznymi.2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wszelkich niezbędnych przepisami prawa warunków technicznych i uzgodnień branżowych na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej i niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

4) Wykonanie niezbędnych ekspertyz.Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

5) Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej.Przed złożeniem oferty wskazane byłoby aby Wykonawca odbył wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak również przygotowania projektu.

6) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na budowie tężni solankowej wraz z niezbędnymi przyłączami, wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół tężni, dostawa i montaż małej architektury.

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, pozwalającej na odbiór techniczny obiektu wraz z instalacjami.

8) Opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń.

9) Dostawę i montaż tablicy informacyjnej zawierającej informację, iż projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo w roku 2022.Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD wg następujących zasad: kompletny opis techniczny i dokumentację projektową w formacie .doc i .pdf; przedmiar robót w formacie .xls i .pdf; kosztorys inwestorski w formacie .kst lub .ath; dopuszczalne są załączniki graficzne w formacie .jpg lub .tif; należy dołączyć spis wszystkich plików z krótkim opisem ich zawartości w pliku o nazwie „spis.pdf”.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Opracowana dokumentacja projektowa, która jest przedmiotem zamówienia, powinna zawierać wszystkie rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, kosztowe, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, wraz z rysunkami detali. Dokumentacja powinna zawierać również wyczerpujący opis techniczny oraz charakterystykę, która umożliwi realizację robót budowlanych, bez konieczności opracowywania dodatkowych dokumentacji.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.