wtorek, 27 lutego 2024

Powiat Grajewski

Punkty Pomocy Prawnej

                                                

Zgodnie z ustawą   z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255), na terenie powiatu grajewskiego  z dniem 2 stycznia 2017r. uruchomiono dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:
punkt w Grajewie zlokalizowany  w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B. 
punkt  w Szczuczynie  zlokalizowany w  Urzędzie Miasta. 

Punkty są czynne w każdy dzień tygodnia (za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od  pracy):
-  w Grajewie od poniedziałku do czwartku  w godz. 12.00 -16.00 i w piątki w godz. 8.00-12.00, tel. 86 272 63 68.
- w Szczuczynie  od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 -16.00,  tel. 86 273 50 80 wew.234

Z nieodpłatnej pomocy prawnej  mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
która nie ukończyła 26 lat, lub
która ukończyła 65 lat, lub
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
kobietom w ciąży.

Antoni Milewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania  Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Grajewie 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.