poniedziałek, 26 lutego 2024

Gmina Grajewo

Przetarg na sprzedaż autobusu

Ogłoszenie o przetargu o szacunkowej wartości do 30.000 euro
na sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ 0 303-10R, rok prod. 1989, Nr rej. BGR 7C83.


Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP 719 150 78 01,  tel./faks: 86 272 30 00, e-mail: uggrajewo@onet.pl ogłasza przetarg na sprzedaż: autobusu  MERCEDES-BENZ 0 303-10R, rok prod. 1989, Nr rej. BGR 7C83.

 

1. Właściciel autobusu: Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 2, 19-200 Grajewo, NIP 719 13 96 916.
2. Miejsce i termin składania ofert: do 02 listopada 2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój 19 (sekretariat), w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta  na zakup autobusu”.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02 listopada 2016 r. o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 5.
4. Pisemna oferta powinna zawierać:
     a) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
     b) datę sporządzenia oferty.
     c) oświadczenie, że oferent zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
     d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Termin związania ofertą: 14 dni.
6. Cena wywoławcza: 10.000,00 PLN  /cena jest zwolniona z podatku VAT/.
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie  -  cena: 100 %.
8. Wadium: nie obowiązuje.
9. Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 w Szkole Podstawowej w Białaszewie, Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 2, 19-200 Grajewo.
10. Autobus jest niesprawny technicznie (uszkodzona tylna prawa kratownica).  Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo pokój 5, faksem lub pocztą.
11. Uprawniony do kontaktów z oferentami:  Jerzy Tyszka – pok. Nr 5,  tel. 512 785 513.
12. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
13. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.
14. Odbiór autobusu nastąpi po podpisaniu umowy przez strony po potwierdzeniu wpłaty.
15. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Grajewo, dnia 24.10.2016 r.

   Wójt Gminy Grajewo
   Stanisław Szleter

 

piątek, 1 września 2023

Informacja

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.