środa, 21 lutego 2024

Powiat Grajewski

Obwieszczenie z dnia 14 IX

 

 

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 14.09.2016 r.

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” w km 5+720 – 6+810”

Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego    (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Zarządu Dróg Powiatowych  w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo, występującego w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 12.09.2016 r. decyzję nr 7/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                           pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” w km 5+720 – 6+810”

    

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu                 na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania                  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych                    na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

 

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 500/2, 1514, 308, 310/1, 311, 313, 314, 316, 317, 319/2, 320, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 336/1, 336/2, 337/2, 337/3, 337/4, 339, 340/2, 341/3, 499 w obrębie m. Woźnawieś, jednostka ewidencyjna Rajgród.


 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny: Woźnawieś, jednostka ewidencyjna: Rajgród


Działka nr ewid. 308 o powierzchni 2,9600ha na działki:

a) 308/1 o powierzchni 0,0967ha      

b) 308/2 o powierzchni 2,8633ha  

Działka nr ewid. 310/1 o powierzchni 2,0000ha na działki:

a) 310/3 o powierzchni 0,0234ha      

b) 310/4 o powierzchni 1,9766ha  

Działka nr ewid. 311 o powierzchni 3,9200ha na działki:

a) 311/1 o powierzchni 0,1849ha      

b) 311/2 o powierzchni 3,7351ha  

Działka nr ewid. 313 o powierzchni 1,9500ha na działki:

a) 313/1 o powierzchni 0,0217ha      

b) 313/2 o powierzchni 1,9283ha  

 

Działka nr ewid. 314 o powierzchni 2,4600ha na działki:

a) 314/1 o powierzchni 0,0177ha      

b) 314/2 o powierzchni 2,4423ha  

Działka nr ewid. 316 o powierzchni 1,6700ha na działki:

a) 316/1 o powierzchni 0,0291ha      

b) 316/2 o powierzchni 1,6409ha  

Działka nr ewid. 317 o powierzchni 2,3000ha na działki:

a) 317/1 o powierzchni 0,0204ha      

b) 317/2 o powierzchni 2,2796ha  

Działka nr ewid. 319/2 o powierzchni 1,0896ha na działki:

a) 319/3 o powierzchni 0,0237ha      

b) 319/4 o powierzchni 1,0659ha  

Działka nr ewid. 320 o powierzchni 2,8000ha na działki:

a) 320/1 o powierzchni 0,0289ha      

b) 320/2 o powierzchni 2,7711ha  

Działka nr ewid. 322 o powierzchni 0,7900ha na działki:

a) 322/1 o powierzchni 0,0251ha      

b) 322/2 o powierzchni 0,7649ha  

Działka nr ewid. 323 o powierzchni 2,2000ha na działki:

a) 323/1 o powierzchni 0,0153ha      

b) 323/2 o powierzchni 2,1847ha  

Działka nr ewid. 325 o powierzchni 0,7700ha na działki:

a) 325/1 o powierzchni 0,0509ha      

b) 325/2 o powierzchni 0,7191ha  

Działka nr ewid. 326 o powierzchni 3,6000ha na działki:

a) 326/1 o powierzchni 0,0006ha      

b) 326/3 o powierzchni 3,5742ha

c) 326/2 o powierzchni 0,0252ha

Działka nr ewid. 329 o powierzchni 2,9100ha na działki:

a) 329/1 o powierzchni 0,0815ha      

b) 329/2 o powierzchni 2,8285ha  

Działka nr ewid. 330 o powierzchni 0,3200ha na działki:

a) 330/1 o powierzchni 0,0009ha      

b) 330/2 o powierzchni 0,3191ha  

Działka nr ewid. 331 o powierzchni 0,0300ha na działki:

a) 331/1 o powierzchni 0,0039ha      

b) 331/2 o powierzchni 0,0261ha  

Działka nr ewid. 333 o powierzchni 0,4500ha na działki:

a) 333/1 o powierzchni 0,0274ha      

b) 333/2 o powierzchni 0,4226ha  

Działka nr ewid. 332 o powierzchni 3,1400ha na działki:

a) 332/1 o powierzchni 0,0405ha      

b) 332/2 o powierzchni 3,0995ha  

Działka nr ewid. 334/1 o powierzchni 4,5900ha na działki:

a) 334/2 o powierzchni 0,0056ha      

b) 334/4 o powierzchni 4,5839ha

c) 334/3 o powierzchni 0,0005ha  

Działka nr ewid. 336/1 o powierzchni 0,1500ha na działki:

a) 336/3 o powierzchni 0,0058ha      

b) 336/5 o powierzchni 0,1440ha

c) 336/4 o powierzchni 0,0002ha

 

Działka nr ewid. 336/2 o powierzchni 0,1700ha na działki:

a) 336/6 o powierzchni 0,0010ha      

b) 336/7 o powierzchni 0,1690ha  

Działka nr ewid. 337/2 o powierzchni 0,1500ha na działki:

a) 337/6 o powierzchni 0,0068ha      

b) 337/7 o powierzchni 0,1432ha  

Działka nr ewid. 337/3 o powierzchni 0,4400ha na działki:

a) 337/8 o powierzchni 0,0160ha      

b) 337/9 o powierzchni 0,4240ha

Działka nr ewid. 337/4 o powierzchni 0,0400ha na działki:

a) 337/10 o powierzchni 0,0016ha      

b) 337/11 o powierzchni 0,0384ha

Działka nr ewid. 339 o powierzchni 0,0800ha na działki:

a) 339/1 o powierzchni 0,0017ha      

b) 339/2 o powierzchni 0,0783ha  

Działka nr ewid. 340/2 o powierzchni 0,1200ha na działki:

a) 340/3 o powierzchni 0,0065ha      

b) 340/4 o powierzchni 0,1135ha

Działka nr ewid. 341/3 o powierzchni 6,5500ha na działki:

a) 341/4 o powierzchni 0,0200ha      

b) 341/5 o powierzchni 6,5300ha

Działka nr ewid. 499 o powierzchni 0,3400ha na działki:

a) 499/1 o powierzchni 0,0019ha      

b) 499/2 o powierzchni 0,3381ha

 

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 


 

    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,            tel. (086) 273-84-70.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

    Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Rajgród. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

    Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.