Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 3.07.2023

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanym dalej „Kpa” 

 

Starosta Grajewski zawiadamia o wydaniu w dniu 03.07.2023 r. decyzji nr WG.683.5.2023 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, nabytą z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego nr 1/2022 ZRID znak: WA.6740.7.2023 z dnia 24.02.2023 r. (decyzja stała się ostateczna dnia 14.03.2023 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej położonej w miejscowości Słucz”, oznaczoną jako działka nr 144/1 o powierzchni 0,0008 ha (powstała z podziału działki nr 144), położoną w obrębie 0027 Słucz, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów-gmina. 

 

Z treścią powyższej decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Geodezji i Kartografii, ul. Strażacka 6B, pokój nr 8-9, w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 86 273 84 81. 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Obwieszczenie podlega publikacji dnia 03 lipca 2023 r.: 

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie; 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów; 

- na stronie internetowej https://e-grajewo.pl. 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.