Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dnia 20.07.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 20 lipca 2023 r.   

 

 

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) 


                                                     Starosta Grajewski


zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów, z dnia 19 maja 2023 r.– Starosta Grajewski wydał w dniu 20 lipca 2023 r. decyzję  nr 10/2023 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa  i rozbudowa dróg gminnych nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Słucz dł. 1,9 km”

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

 


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 397/2, 398/2, 398/3, 399, 400, 404 – obręb Zakrzewo, 136 – obręb Wiązownica, 38/1, 38/2 – obręb Słucz; czasowe zajęcie 330 – obręb Zakrzewo oraz części działek  nr  115, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 318, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 – obręb Zakrzewo, 58 – obręb Wiązownica, 43 – obręb Słucz - jednostka ewidencyjna Radziłów.

 

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

 

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.