wtorek, 28 maja 2024

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (2.03)

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 02.03.2023 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo w km 0+000-2+163,5, gm. Grajewo”.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 20.01.2023 r.  na wniosek Wójta Gminy Grajewo p. Stanisława Szleter, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo  w km 0+000-2+163,5, gm. Grajewo”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 260/1, 266/1, 267 – obręb ewidencyjny 0047 Wojewodzin, 107, 102/2  - obręb ewidencyjny 0027 Łękowo oraz części działek o nr ewidencyjnych : 160/6, 160/7, 96, 97/1, 97/2, 98, 99, 100, 263/2, 163,164,165,101, 102, 166, 167, 168, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 169, 170, 172, 173, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123,  181, 183, 184, 124, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 239, 245, 161, 237 – obręb ewidencyjny 0047 Wojewodzin, 21, 62 – obręb ewidencyjny 0027 Łękowo wszystkie jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo 

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

STAROSTA GRAJEWSKI
ul. Strażacka 6b
19-200 Grajewo
                    

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.