czwartek, 21 września 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  12 września 2023 r.   

 

 

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 

 

Starosta Grajewski


zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów, z dnia 26 czerwca 2023 r.– Starosta Grajewski wydał w dniu 12 września 2023 r. decyzję  nr 12/2023 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 162816B  i 175524B w obrębie msc. Rydzewo-Pieniążek”.       

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 147, 155/2, 138/2 – obręb Rydzewo-Pieniążek, 406 – obręb Zakrzewo ; części działek  nr 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 145, 146/2, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167/2 – obręb Rydzewo-Pieniążek, 176, 368 – obręb Zakrzewo  – wszystkie działki jednostka ewidencyjna Radziłów.

 

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach  7:30-15:30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji  w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.