Powiat Grajewski

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

O B W I E S Z C Z E N I E
o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ),

Zarząd Powiatu Grajewskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z: projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2031” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego
na lata 2024-2031”.


Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój nr 25 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 30 – 15 30 , tel. 86-273-84- 75). Ponadto zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie: https://bip.starostwograjewo.pl/ w zakładce: Wydziały Starostwa - > Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektami tych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.


Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie,
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 05.07.2023
roku.


Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko / nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Grajewskiego.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.