Powiat Grajewski

Nabór na wolne stanowisko

STAROSTA GRAJEWSKI

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE,

ul. Strażacka 6B, 19-200 GRAJEWO

Specjalista – doradca zawodowy

w projekcie zintegrowanym pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na 3/4 etatu na czas określony od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

W przypadku osób zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych po raz pierwszy, stosunek pracy zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy). Odbycie służby przygotowawczej i pomyślne zdanie egzaminu warunkuje dalsze zatrudnienie.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 6. wykształcenie:wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego/zawodoznawstwa/szkolnego doradcy zawodowego lub wykształcenie wyższe i co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub studia wyższe i ukończone szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu (na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz posiadanie licencji zawodowej doradcy zawodowego,

 7. posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy,

 8. znajomość przepisów z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, znajomość Bazy Usług Rozwojowych, dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

 9. umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra obsługa programów Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 2. odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

 3. komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,

 4. doświadczenie w pracy przy projektach UE.


 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmie:

  1. wstępne rozpoznanie potrzeb potencjalnego uczestnika projektu wyrażającego chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w kontekście  potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

  2. współpraca z uczestnikami projektu w trakcie realizacji całego projektu,

  3. przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań, profil osobowości zawodowej),

  4. przedstawienie odpowiednich propozycji kursów/szkoleń/ studiów podyplomowych w ramach „Bonu na szkolenie”,

  5. pomoc uczestnikowi projektu w wyborze jednostki świadczącej usługi szkoleniowe zarejestrowanej w Bazie Usług Rozwojowych,

  6. rekomendacja dotycząca zasadności przyznania „Bonu na szkolenie” uczestnikowi projektu,

  7. przygotowanie dokumentów związanych z udziałem uczestnika projektu,

  8. prowadzenie aktualnej bazy informacji dotyczącej kontaktów z uczestnikiem projektu,

  9. nawiązanie i utrzymanie kontaktu z instytucją szkoleniową w trakcie udziału w  szkoleniu/kursie/studiach podyplomowych uczestnika projektu,

  10. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej (pod względem merytorycznym) po jej zakończeniu,

  11. prowadzenie dokumentacji w programie do obsługi projektu,

  12. inne zadania powierzone przez Koordynatora powiatowego projektu.      

 

 1. Warunki pracy na stanowisku Specjalisty - Doradcy zawodowego w projekcie zintegrowanym pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”:

 1. forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony (3/4 etatu) od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia;

 2. praca biurowa (możliwość dopuszczenia pracy w terenie);

 3. miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Grajewie (Centrum Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w Grajewie, ul. Mickiewicza 3A, 19-200 Grajewo);

 4. złożenie oświadczenia dotyczącego łącznego zaangażowania zawodowego, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekraczającego 276 godzin miesięcznie.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny.

 2. Własnoręcznie podpisane CV.

 3. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) dokumentujących posiadany staż pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

 12. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,  które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

 13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 14. Oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania zawodowego, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekraczającego 276 godzin miesięcznie.

 15. Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

VII.  Dokumenty należy składać w terminie do 11 grudnia 2017 r. do godz. 15:30
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, pokój nr 18, I piętro, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko Specjalista - Doradca zawodowy w projekcie zintegrowanym pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – (3/4 etatu).                                                                                                                                                                 

         Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wskazanym wyżej terminie lub złożone  zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia do Starostwa Powiatowego w Grajewie. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.


Grajewo, 30 listopada 2017 r.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.