środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11365 wyświetleń

Konkurs na dyr. w Niećkowie

Zarząd Powiatu Grajewskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, 19-230 Szczuczyn

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 oraz w § 4 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14 marca 2007 r. na adres: Starostwo Powiatowe w  Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6b.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Grajewskiego.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

środa, 21 lutego 2024

Rodzina śp. Jana Ajdyn dziękuje

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (4)

Czyżby dr. poszła na emeryturę ... za moich czasów ganiała nas jak nie wiem co. pozdrowienia dla kadry z Niećkowa.

jak pani Zuzia juz nie bedzie dyrektorem ta szkoła nie bedzie już taka jak kiedyś. pozdrowienia dla pani Zuzi i nauczyciel szczegolnie dla pani od biologi

O Pani Zuzanna Kurowska odchodzi za mojch czasów bylo pare osob do czynienia a co teraz bedzie

Bardzo cenię Panią Dyrektor , wiele zrobiła dla szkoly.
Pozdrowienia. Powinna Pani jeszcze startować w konkursie na następną kadencję!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.