czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10915 wyświetleń

Konkurs na dyr. w Niećkowie

Zarząd Powiatu Grajewskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, 19-230 Szczuczyn

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 oraz w § 4 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14 marca 2007 r. na adres: Starostwo Powiatowe w  Grajewie, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6b.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Grajewskiego.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (4)

Czyżby dr. poszła na emeryturę ... za moich czasów ganiała nas jak nie wiem co. pozdrowienia dla kadry z Niećkowa.

jak pani Zuzia juz nie bedzie dyrektorem ta szkoła nie bedzie już taka jak kiedyś. pozdrowienia dla pani Zuzi i nauczyciel szczegolnie dla pani od biologi

O Pani Zuzanna Kurowska odchodzi za mojch czasów bylo pare osob do czynienia a co teraz bedzie

Bardzo cenię Panią Dyrektor , wiele zrobiła dla szkoly.
Pozdrowienia. Powinna Pani jeszcze startować w konkursie na następną kadencję!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.