czwartek, 7 grudnia 2023

Przetargi

Sprzedaż działki rolnej

Urząd Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
plac 1000-lecia 23
Tel. 862735080, 862735081
E-mail um@szczuczyn.pl 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Niećkowo o nr geod. 1053 o pow. 0,1300 ha, objętej księgą wieczystą KW LM1G/00018772/6:
właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
wg rodzaju użytków oznaczona symbolami: PsV – pastwiska trwałe oraz RIVb – grunty orne,
opis nieruchomości; nieruchomość położona jest na południowo-wschodnim skraju zabudowy wsi Niećkowo. Oddalona (w linii prostej): ok. 80 m od drogi o nawierzchni asfaltowej łączącej Niećkowo z Kędziorowem, ok. 311 m od Zespołu Szkół w Niećkowie i ok. 4,87 km od miasta Szczuczyna.

Od strony północnej i południowej graniczy z użytkami rolnymi, od strony wschodniej sąsiaduje z terenem zakrzewionym, zaś od strony zachodniej sąsiaduje z zabudową zagrodową. Teren nieruchomości płaski, lekko opadający w kierunku wschodnim. Nieruchomość ma kształt wąskiego prostokąta. Na ok. 2/3 powierzchni wykorzystywana jest, jako miejsce składowania kiszonki, przechowywania maszyn i urządzeń rolniczych W części wschodniej zakrzewiona i podtopiona – wyłączona z rolniczego użytkowania. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak obowiązującego m.p.z.p., w studium uwarunkowań…… teren ten jest przeznaczony jest częściowo pod zabudowę wsi a częściowo pod użytki rolne, dla tego obszaru nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy zmieniająca jej przeznaczenie,
nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

cena wywoławcza – 2.492,00 złotych. 

Oryginalna treść ogłoszenia

Wadium w pieniądzu ustala się na kwotę 450,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę min. 30,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 27 lutego b.r. włącznie. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany wyżej rachunek bankowy tut. urzędu.

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.