niedziela, 1 października 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 30.12.22 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  30.12.2022 r.

     Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2022 r., poz. 2000) 


Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Grajewo, z dnia 10 października 2022 r. - Starosta Grajewski wydał w dniu 30 grudnia 2022 r. decyzję  nr 8/2022 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Mierucie odc. I w km 0+000-0+799; odc. II w km 0+000-0+140; odc. III w km 0+000-0+030,4  gm. Grajewo”.   

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.


Granice  lokalizacji inwestycji  obejmuje następujące nieruchomości: 217/1, 185/2, 218/6, 176/2, 314, 176/1 oraz części działek o nr ewidencyjnych : 245, 138/3, 141/3, 141/4, 141/2, 142, 145, 146, 233/1, 232/1, 226, 225/3, 223, 222, 221, 220/1, 219, 220/2, 218/4, 218/8, 113/2 - wszystkie obręb ewidencyjny 0031- Mierucie, jednostka ewidencyjna  200402_2 - Grajewo Gmina. 

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30 - 15.30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.