wtorek, 28 marca 2023

Przetargi

Gmina Grajewo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo.

Rodzaj zamówienia: usługi
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo w ilości około 11666 m2, tj. 157,491 Mg. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
a) demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Grajewo w ilości około 40 m2, tj. 0,54 Mg z dachu budynku gospodarczego. W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazanym przez Zamawiającego budynku znajdującego się na terenie gminy Grajewo, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) - Karta przekazania odpadu.
b) transportu i unieszkodliwianie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych i płaskich azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Grajewo w ilości około 11.626,0 m2, tj. 156,951 Mg. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) - Karta przekazania odpadu.

Miejsce lokalizacji wyrobów zawierających azbest przedstawia - załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym mowa powyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objęte przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest, potwierdzony przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania Zamawiającemu oryginalnych kart przekazania odpadów na składowisko z zaznaczeniem ilości odpadów, które zostały zdeponowane.

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 86 272 3000
Fax. 86 272 3000
E-mail pjastrzebski@uggrajewo.pl
WWW bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl

 

 

 

Wadium Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
Wymagany termin realizacji zamówienia Zakończenie: 30.09.2014
Miejsce i termin składania ofert Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6 godz. 10:00

2014-04-23

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.