niedziela, 1 października 2023

Powiat Grajewski

Starostwo informuje

Informacja
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255), na terenie powiatu grajewskiego z dniem 2 stycznia 2017r. uruchomiono dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 punkt w Grajewie zlokalizowany w Klubie Seniora przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B.

 punkt w Szczuczynie zlokalizowany w Urzędzie Miasta.
 

Punkty są czynne w każdy dzień tygodnia ( za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy ), od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 -16.00 i w piątki

w godz. 8.00-12.00 (w punkcie w Grajewie). Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby, które spełniają warunki określone w w/w ustawie. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm. i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 która nie ukończyła 26 lat, lub

 która ukończyła 65 lat, lub

 która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 kobietom w ciąży.

W 2016 r. adwokaci i radcowie prawni udzielili łącznie 502 osobom porad prawnych, w tym w punkcie w Grajewie - 386 osobom, a w punkcie w Szczuczynie 116 osobom.

 

Antoni Milewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Grajewie

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.