Gmina Grajewo

Projekt „Krok do pracy!

Informacja o realizacji projektu „Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe”.

Zasada pomocniczości oraz wynikające z ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Przesłanki wynikające z tych zasad oraz obowiązującego prawa skłoniły Pana Stanisława Szletera Wójta Gminy Grajewo do włączenia podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa, które stanowią znakomitą bazę zaspokajania  niezbędnych potrzeb społecznych.

Utworzenie partnerstwa Gmin: Grajewo i Rajgród z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku pozwoliło do przystąpienia i realizacji projektu pt. „Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe”.

Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Oś. Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1,Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu  1 sierpnia 2016 r.  do 31 lipca 2018 r.

Wartość projektu 1.318.051,20 zł;  Dofinansowanie 1.246.051,20 zł;

(50 osób uczestniczących w projekcie z terenu 2 gmin), z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych tych osób w okresie trwania projektu, poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenia pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej.

Uczestnicy realizują kolejny etap w projekcie. Wśród działań prowadzona jest praca socjalna oraz realizacja instrumentów jak: warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych, kursy i staże zawodowe, wsparcie zdrowotne i edukacyjne. Program obejmuje usługi psychologiczne w zakresie kształtowania umiejętności społecznych. Realizowane są potrzeby i oczekiwania uczestników poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji, z czego 25 osób z terenu Gminy Grajewo osiągnęło oczekiwane kwalifikacje:

  • Kurs Prawo jazdy Kat. C plus przewóz rzeczy - 5 osób,
  • Kurs kucharza przygotowującego do egzaminu czeladniczego - 5 osób,
  • Obsługę kasy fiskalnej oraz urządzeń sklepowych - 4 osoby,
  • Kurs koparko-ładowarki -  2 osoby,
  • Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych otrzymały 4 osoby,
  • Obsługę wózków jezdniowych -  3 osoby
  • Kurs prawo jazdy kat B – 1 osoba
  • Kurs urządzeń instalacyjnych i sieci energetycznych  -1 osoba

W wyniku udziału w projekcie nastąpił postęp w procesie aktywizacji zatrudnieniowej, staże zawodowe odbywa 8 osób, a zatrudnienie otrzymało 7 osób.

Projekt realizowany jest w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji. Wsparcie w ramach projektu udzielane osobom spełniającym kryteria rekrutacji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawana religie, światopogląd lub orientację seksualną. Polityka równości szans i niedyskryminacji realizowana jest przede wszystkim poprzez aktywne działanie i planowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia barier w dostępie do działań aktywizacyjnych. 

Nadal są podejmowane działania aktywizacyjno-integracyjne z uczestnikami projektu w celu osiągnięcia jak najwyższych wskaźników i rezultatów.       - informuje Weronika Szymanowska

środa, 8 marca 2023

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

piątek, 3 marca 2023

Ogłoszenie Gminy Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.