niedziela, 1 października 2023

Gmina Grajewo

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż 0,6200 ha w Kapicach

Grajewo 2022.06.24

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 423 o powierzchni 0,6200 ha położoną na terenie miejscowości Kapice. 

Działka Nr 423 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów-  R VI).


Opis nieruchomości:

- R VI         - 0,6200 ha 

Do przetargu mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r., poz.461).

Ww. działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G 00021458/3.

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 423  wynosi  72 000,00 zł wadium  7 200,00  zł.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Termin przeprowadzenia  poprzedniego przetargu  08.06.2022 r.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia  aktu notarialnego i opłat sądowych.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213.).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 22.07.2022 r. na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na  działkę Nr  423 w Kapicach”.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,

- podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy natomiast spółki – umowę spółki,

- w przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy  do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej  w formie aktu notarialnego,

- przypadku małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego,  do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do  nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego,

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213 t. j.) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi   i przyjęcie bez zastrzeżeń. 

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. 

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Kapice oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl , w  BIP-ie i w Gazecie Wyborczej.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie /86/ 273 01 41 codziennie w godzinach 7.00 - 15.00.


     W Ó J T

     mgr inż. Stanisław Szleter  

 

piątek, 1 września 2023

Informacja

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.