piątek, 22 października 2021

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty (11.10.21r.)

Obwieszczenie Starosty (11.10.21r.)

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 11.10.2021 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pod nazwą
„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104137B
od drogi powiatowej nr 1812B do drogi powiatowej nr 1823B’’. 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 26.08.2021r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104137B od drogi powiatowej nr 1812B do drogi powiatowej nr 1823B’’.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmuje następujące nieruchomości:

–  920, 921, 1605 obręb 0024 Radziłów; 

– 52, 114, 184/1, 198, 219 obręb 0025 Rydzewo – Pieniążek 

oraz części działek: 

– 56/1, 56/2, 55, 183, 182, obręb 0024 Radziłów, 

– 238, 240, 239, 113, 96, 183, 196, 203, 207, 208, 220, 221 obręb 0025 Rydzewo – Pieniążek.


Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów:

Działka nr ewid. 182 o pow. 1,3786 ha na działki:

a)182/2 o powierzchni 1,3762 ha     b)182/1 o powierzchni 0,0024 ha 

Działka nr ewid. 183 o pow. 4,3734 ha na działki:

a)183/2 o powierzchni 4,1702 ha     b)183/1 o powierzchni 0,2032 ha 

Działka nr ewid. 55 o pow. 1,3402 ha na działki:

a)55/2 o powierzchni 1,1643 ha     b)55/1 o powierzchni 0,1759 ha

Działka nr ewid. 56/2 o pow. 4,8897 ha na działki:

a)56/6 o powierzchni 4,8872 ha     b)56/5 o powierzchni 0,0025 ha 

Działka nr ewid. 56/1 o pow. 0,9941 ha na działki:

a)56/4 o powierzchni 0,9932 ha     b)56/3 o powierzchni 0,0009 ha 

 

Obręb ewidencyjny 0025 Rydzewo - Pieniążek, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów:

Działka nr ewid. 221 o pow. 1,4840 ha na działki:

a)221/2 o powierzchni 1,4455 ha     b)221/1 o powierzchni 0,0385 ha 

Działka nr ewid. 220 o pow. 0,8043 ha na działki:

a)220/2 o powierzchni 0,7807 ha     b)220/1 o powierzchni 0,0236 ha 

Działka nr ewid. 208 o pow. 1,5454 ha na działki:

a)208/2 o powierzchni 1,5201 ha     b)208/1 o powierzchni 0,0253 ha 

Działka nr ewid. 207 o pow. 4,6377 ha na działki:

a)207/2 o powierzchni 4,5937 ha     b)207/1 o powierzchni 0,0440 ha 

Działka nr ewid. 203 o pow. 2,6172 ha na działki:

a)203/2 o powierzchni 2,6143 ha     b)203/1 o powierzchni 0,0029 ha 

Działka nr ewid. 196 o pow. 3,7404 ha na działki:

a)196/2 o powierzchni 3,7374 ha     b)196/1 o powierzchni 0,0030 ha 

Działka nr ewid. 183 o pow. 7,8237 ha na działki:

a)183/2 o powierzchni 7,8225 ha     b)183/1 o powierzchni 0,0012 ha 

Działka nr ewid. 96 o pow. 14,1003 ha na działki:

a)96/2 o powierzchni 14,0991 ha     b)96/1 o powierzchni 0,0012 ha 

Działka nr ewid. 113 o pow. 16,9464 ha na działki:

a)113/2 o powierzchni 16,8594 ha     b)113/1 o powierzchni 0,0870 ha 

Działka nr ewid. 239 o pow. 0,6970 ha na działki:

a)239/2 o powierzchni 0,6660 ha     b)239/1 o powierzchni 0,0310 ha 

Działka nr ewid. 240 o pow. 1,7777 ha na działki:

a)240/2 o powierzchni 1,1288 ha     b)240/1 o powierzchni 0,0489 ha 

Działka nr ewid. 238 o pow. 2,0626 ha na działki:

a)238/2 o powierzchni 2,0605 ha     b)238/1 o powierzchni 0,0021 ha 


Powyższe oznaczenia należy interpretować:

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.   

ppkt. b) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji.


Działki objęte czasowym zajęciem po podziale:

– 183/2, 182/2, 181, 1535, 911 obręb 0024 Radziłów, 

– 240/2, 113/2, 112, 52, 184/2, 168, 183/2, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 203/2, 205/1, 207/2, 208/2, 221/2 obręb 0025 Rydzewo – Pieniążek.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, w godzinach 7.30-15.30, tel. 86 273 84 70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

czwartek, 21 października 2021

Koncert z okazji Dnia Seniora

poniedziałek, 18 października 2021

XLVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego (on-line)

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.