sobota, 28 stycznia 2023

Szczuczyn

  • 1 komentarzy
  • 1204 wyświetleń

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku poz. 1899) Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 


I. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0005 Szczuczyn przy ul. Kościelnej 5:

Księga Wieczysta KW LM1G/00023459/4, działka o nr geod. 904/2 o pow. 0,0054 ha, właściciel nieruchomości Gmina i Miasto Szczuczyn,
-   przedmiotowa nieruchomość położona jest w pobliżu strefy centralnej m. Szczuczyna. Oddalona (w linii prostej) ok. 20 m od ul. Gumiennej, ok. 40 m od ul. Kościelnej, ok. 80 m od placu 1000-lecia, przy którym zlokalizowany jest bank, placówki handlowo-usługowe, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa oraz siedziba władz samorządowych, ok. 160 m od kościoła i ok. 200 m od dworca PKS. Sąsiedztwo: otoczona ze wszystkich stron zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Nie posiada wydzielonego dojazdu – dostępu do drogi publicznej. Ma kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nieuzbrojona, położona w zasięgu sieci elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnej  i wodociągowej zlokalizowanej w ul. Gumiennej. Teren nieruchomości płaski, zabudowany budynkiem gospodarczym stanowiącym własność właścicieli sąsiedniej działki oznaczonej nr geod. 900, według klasoużytków działka w całości oznaczona symbolem B–tereny mieszkaniowe,
-   zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyna, w części dotyczącej terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej, zatwierdzonym Uchwałą Nr X/62/99 Rady Miejskiej w Szczuczynie  z dnia 23.XI.1999 r. nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem „B-11MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną”, wartość nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 2 listopada 2022 roku wynosi 3.162,00 złote netto, słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote.

 

Nieruchomość przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla właścicieli działki sąsiedniej, oznaczonej nr geodezyjnym 900 o pow. 0,0467 ha, położonej przy ul. Kościelnej 5, KW LM1G/00001722/9, na regulację granic i tym samym na poprawę warunków jej zagospodarowania, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy. 

 

 

Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej    nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2023 roku.

 


Wykaz  był podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. urzędu                                                                                                             

www.um.szczuczyn.pl  w okresie od dnia:       30.11. – 20.12.2022 r.

 

Komentarze (1)

Opis kosmiczny. A wystarczyła by mapka.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.