poniedziałek, 30 stycznia 2023

Szczuczyn

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0005 Szczuczyn przy ul. Grunwaldzkiej:

Księga Wieczysta KW LM1G/00023096/1, działka o nr geod. 78/6 o pow. 0,0030 ha, właściciel nieruchomości Gmina i Miasto Szczuczyn,
-   przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnym skraju zabudowy m. Szczuczyna, przy ul. Grunwaldzkiej o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 270 m od szkoły podstawowej, ok. 900 m od placu 1000-lecia, przy którym zlokalizowany jest bank, placówki handlowo-usługowe, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa oraz siedziba władz samorządowych, ok. 1080 m od kościoła i ok. 1230 m od dworca PKS. Sąsiedztwo: od strony wschodniej graniczy z ul. Grunwaldzką, zaś od strony północnej i południowej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ma kształt zbliżony do wąskiego prostokąta. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną. Teren nieruchomości płaski, zabudowany w części budynkiem gospodarczym stanowiącym własność współwłaścicieli sąsiedniej działki oznaczonej nr geod. 686, według klasoużytków działka w całości oznaczona symbolem „dr – droga”,   dla obszaru na którym położona jest działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r. ze zm. nieruchomość oznaczona jako droga gminna, położona na terenie dla którego brak jest szczegółowych ustaleń; obszar w/w działki nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,; działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto uchwałę o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy,

 - wartość nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 26 września 2022 roku wynosi 380,00 złotych netto, słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 0/100.

Nieruchomość przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla współwłaścicieli działki sąsiedniej, oznaczonej nr geodezyjnym 686 o pow. 0,4059 ha, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 9, w Szczuczynie, KW LM1G/00026073/5, na regulację granic i tym samym na poprawę warunków jej zagospodarowania, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy. 

 

 

I. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0005 Szczuczyn przy ul. Grunwaldzkiej:

Księga Wieczysta KW LM1G/00023096/1, działka o nr geod. 78/7 o pow. 0,0284 ha, właściciel nieruchomości Gmina i Miasto Szczuczyn,
-   przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnym skraju zabudowy m. Szczuczyna, przy ul. Grunwaldzkiej o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 270 m od szkoły podstawowej, ok. 900 m od placu 1000-lecia, przy którym zlokalizowany jest bank, placówki handlowo-usługowe, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa oraz siedziba władz samorządowych, ok. 1080 m od kościoła i ok. 1230 m od dworca PKS. Sąsiedztwo: od strony wschodniej graniczy z ul. Grunwaldzką, zaś od strony północnej i południowej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ma kształt zbliżony do wąskiego prostokąta. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry. Posiada możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną. Teren nieruchomości płaski niezabudowany, według klasoużytków działka w całości oznaczona symbolem „dr – droga”,    dla obszaru na którym położona jest działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r. ze zm. nieruchomość oznaczona jako droga gminna, położona na terenie dla którego brak jest szczegółowych ustaleń; obszar w/w działki nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,; działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto uchwałę o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy, wartość nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 26 września 2022 roku wynosi 3.593,00 złote netto, słownie: trzy tysiące pięćset dziewięć trzy złote 0/100.

Nieruchomość przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla właścicieli działki sąsiedniej, oznaczonej nr geodezyjnym 296/5 o pow. 0,3578 ha, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie, KW LM1G/00018376/0, zabudowanej budynkiem magazynu paszowego, na jej powiększenie i tym samym poprawę warunków jej zagospodarowania, gdyż zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 

 

 

 

 

I. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0005 Szczuczyn przy ul. Grunwaldzkiej:

Księga Wieczysta KW LM1G/00023096/1, działka o nr geod. 78/8 o pow. 0,0785 ha, właściciel nieruchomości Gmina i Miasto Szczuczyn,
-   przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnym skraju zabudowy m. Szczuczyna, przy ul. Grunwaldzkiej o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 180 m na zachód od ul. Grunwaldzkiej, ok. 380 m od szkoły podstawowej, ok. 970 m od placu 1000-lecia, przy którym zlokalizowany jest bank, placówki handlowo-usługowe, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa oraz siedziba władz samorządowych, ok. 1100 m od kościoła i ok. 1290 m od dworca PKS. Sąsiedztwo: ze wszystkich stron (w stanie istniejącym) sąsiaduje z użytkami rolnymi. Ma kształt zbliżony do wąskiego prostokąta. Dojazd do nieruchomości dostateczny. Nie posiada uzbrojenia sieciowego. Teren nieruchomości płaski, lekko opadający w kierunku wschodnim, porośnięty kukurydzą według klasoużytków działka w całości oznaczona symbolem „dr – droga”, dla obszaru na którym położona jest działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn, zatwierdzonego Uchwałą Nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 r. ze zm. nieruchomość oznaczona jako droga gminna, położona na terenie dla którego brak jest szczegółowych ustaleń; obszar w/w działki nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Szczuczyna, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu,; działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto uchwałę o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy, wartość nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 26 września 2022 roku wynosi 9.930,00 złotych netto, słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 0/100.

 

Nieruchomość przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dla właściciela  sąsiednich działek rolnych, bezpośrednio do niej przylegających, oznaczonych nr geodezyjnymi 296/4 o pow. 4,7665 ha, objętej KW LM1G/0003146/1 i nr 685/5 o pow. 5,9217 ha, objętej KW LM1G/00041872/7, na ich powiększenie i tym samym poprawę warunków ich zagospodarowania, gdyż zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 

Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej    nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2023 roku.


Wykaz  był podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. urzędu                                                                                    

www.um.szczuczyn.pl  w okresie od dnia:  12.01. – 01.02.2023 r.

 

 

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Komunikat sztabu #5336 BCK w Szczuczynie

niedziela, 29 stycznia 2023

Szczuczyn. Halowy Turniej Piłki Nożnej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.