Szczuczyn

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pracownika socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na umowę o pracę.

 

Wymagania:

obywatelstwo polskie;
posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 


Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę, a w szczególności:
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  - ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  - ustanowienie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023,.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

  - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

  - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,

 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Pomost.
Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.
Umiejętność pracy w zespole.
Wysokie umiejętności komunikacyjne.
Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tytułu świadczeń.
Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.
Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajani niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstw.
Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Sporządzanie przy wykorzystaniu posiadanego oprogramowania i sprzętu komputerowego sprawozdań z realizacji świadczeń z pomocy społecznej oraz zbiorów centralnych.
Opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej.
Sporządzenie list wypłat przyznawanych świadczeń.
Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Systematyczne ewidencjonowanie realizacji świadczeń pomocy społecznej przy wykorzystaniu homologowanego Oprogramowania POMOST.
Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Inne zadania zlecone przez Kierownika OPS w Szczuczynie nie wymienione powyżej, a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.

 

Oferujemy:

zatrudnienie w ramach umowy na czas określony na pełen etat;
zdobycie cennego doświadczenia;
przyjazną atmosferę pracy;
stałe godziny pracy.


Zgłoszenia zawierające:

list motywacyjny, CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
kserokopie świadectw pracy (jeżeli posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
    

Dokumenty prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie  lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 30 września  2022 r. do godz. 15.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie telefonicznie.

Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczona na stronie BIP OPS w Szczuczynie.

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 273 50 81 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie przy pl. 1000-lecia 23 (pokój nr 1).

 

 

Szczuczyn 20.09.2022r.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Szczuczynie

Dorota Cecylia Łaguna

 

http://www.um.szczuczyn.pl/ 

niedziela, 2 października 2022

Turniej szachowy w Szczuczynie (2.10)

sobota, 1 października 2022

OSP Niedźwiadna z czekiem na 25 tys. zł

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.