Szczuczyn

Ogłoszenie o naborze

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds.  ochrony środowiska

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie . plac 1000-lecia 23 , 19-230 Szczuczyn

 
II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska :    Stanowisko ds. ochrony środowiska

Wymiar czasu pracy:    1etat;  

Komórka organizacyjna:    Referat Komunalny, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej


Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia na czas określony.

 
 
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska,
ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,;

 2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie: ochrona środowiska lub geografia;

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257);

 2. znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405);

 3. znajomość ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) z późn. zm.);

 4. znajomość ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131z późn. zm.);

 5. znajomość ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);

 6. znajomość ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

 7. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

 8. zdolności organizacyjne, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;


 IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

Do zadań pracownika na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

 1. Opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska na terenie gminy.

 2. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przygotowywanie dokumentów na potrzeby postępowania, obsługa bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, sporządzanie sprawozdań.

 3. Prowadzenie postępowań w sprawach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla programów
  i dokumentów sporządzanych przez gminę.

 4. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (..) obsługa bazy danych „Ekoportal”.

 5. Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat oraz nadzór nad realizacją ustaleń w nich zawartych, współpraca z właściwymi organami w związku z wycinką drzew.

 6. Prowadzenie postępowań dotyczących samowolnego usuwanie drzew i krzewów.

 7. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad pomnikami przyrody na terenie gminy, prowadzenie spraw z nimi związanych, nadzór nad utrzymaniem i pielęgnacją drzewostanu zlokalizowanego na terenach stanowiących własność gminy przy współpracy z podmiotami do tego zobowiązanymi.

 8. Prowadzenie kontroli i wizji terenowych z zakresu ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości, pozostających w kompetencji Burmistrza Szczuczyna. Prowadzenie postępowań w sprawach  skarg i wniosków dotyczących negatywnych  oddziaływań na środowisko.

 9. Realizacja zadań związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska. Sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wód opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

 10. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego, w tym między innymi nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

 11. Opiniowanie w postępowaniach dotyczących udzielanych pozwoleń wodnoprawnych na terenie gminy.

 12. Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym  informacji publicznych.

 13. Realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

 1. dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 2. prowadzenie ewidencji:

 • zbiorników bezodpływowych kanalizacji sanitarnej,

 • przydomowych oczyszczalni ścieków,

 1. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z przepisów ustawy i Regulaminu, w tym opracowanie projektów decyzji Burmistrza nakazujących wykonanie obowiązków.

 1. Prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty.

 2. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, w tym miedzy innymi:

 1. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie podejmowanych działań na rzecz rolnictwa, leśnictwa i mieszkańców gminy.

 2. współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

 3. współpraca z Wojewodą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie szacowania szkód powstałych w uprawach polowych.

 1. Realizacja zadań gminny wynikających z przepisów prawa górniczego i geologicznego w tym w szczególności:

 1. opiniowanie w zakresie wydobywania kopalin, udzielania koncesji na ich wydobycie,

 2. opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektów robót geologicznych, projektów rekultywacji,

 3. prowadzenie wykazu decyzji na wydobywanie kopalin ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy, kontrola ewidencji wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

 1. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w studium i planach zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

 2. Prowadzenie postępowań w sprawach opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

 3. Wydawanie zaświadczeń na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 4. Przygotowanie projektów wymaganych aktów prawnych  podejmowanych przez Radę Miejską związanych
  z zakresem powierzonych czynności.


 V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym.

 1. Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu; bezpieczne warunki pracy na stanowisku; pomieszczenie pracy oraz pomieszczenie socjalne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wymiar czasu pracy: pełen etat, 40 godzin tygodniowo.

 2. Stanowisko pracy: stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymaga współdziałania z innymi jednostkami. Kontakty pracownika z interesantami na ogół częste. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgonie z obowiązującymi przepisami i zasadami.


Burmistrz Szczuczyna informuje, że we wrześniu  2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7,87%.


 VI. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 1. Dokumenty niezbędne:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 2. życiorys i list motywacyjny;

 3. kserokopia dowodu osobistego;

 4. odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. kserokopia świadectw pracy (potwierdzające posiadany staż pracy);

 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku lub oświadczenie;

 7. oświadczenie, że nie było się karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;

 8. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

 11. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

2. Dokumenty dodatkowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.


 VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska” do dnia 16.10.2017 r.  do   godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Szczuczyn, dnia 04.10.2017 r.

 

poniedziałek, 10 czerwca 2024

III Bieg Szczuków 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.