Programy unijne

Nagrody Przedsiębiorczości

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości

Jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne organizacje przedsiębiorców, które w ciągu ostatnich 2 lat zrealizowały projekt promocji przedsiębiorczości, mogą wziąć udział w konkursie „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, realizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wnioski należy składać w urzędach marszałkowskich województw do 30 kwietnia 2006 r.

Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentacja i wyróżnienie dobrych praktyk, zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu przedsiębiorczości dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także inspiracja lokalnych władz i organizacji przedsiębiorców.

„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” będą przyznawane w 5 kategoriach:
1. pionierskie działania w duchu przedsiębiorczości: nagroda za działania przyczyniające się do pogłębienia kultury przedsiębiorczości, wpływające na mentalność oraz zwiększające świadomość roli przedsiębiorczości w społeczeństwie;
2. wspieranie przedsiębiorstw: nagroda za nowatorską politykę, która wspiera przedsiębiorstwa i przyciąga inwestycje, szczególnie w mało atrakcyjnych regionach;
3. ograniczanie biurokracji: nagroda za działania mające na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorców , w szczególności tych, którzy rozpoczynają działalność;
4. inwestowanie w kapitał ludzki: nagroda za inicjatywy podjęte w celu ulepszania kształcenia i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wzmacniające powiązania między biznesem a systemem edukacyjnym;
5. odpowiedzialna przedsiębiorczość: nagroda za inicjatywy odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która wspiera zbiorową odpowiedzialność społeczną oraz utrwala zwyczaje biznesowe w sferze społecznej i/ lub ekologicznej.
Jury europejskie przyzna także Nagrodę Główną za najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę promocji przedsiębiorczości w Europie.
Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” odbywa się na trzech poziomach – regionalnym, krajowym i europejskim.
W Polsce pierwszy etap konkursu jest organizowany przez urzędy marszałkowskie. Lokalne jednostki samorządu terytorialnego i regionalne organizacje przedsiębiorców mogą zgłaszać swój udział w konkursie poprzez złożenie we właściwym terenowo urzędzie marszałkowskim opisu zrealizowanego projektu promocji przedsiębiorczości. Opis projektu należy składać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, zamieszczonym na stronie www.mgip.gov.pl/enp. Termin zgłoszeń w województwach mija 30 kwietnia 2006 r.
Zgłoszenia do „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości” będą oceniane wg kryteriów Komisji Europejskiej - pod względem oryginalności i wykonalności zrealizowanego projektu, jego wpływu na lokalną gospodarkę, poprawę relacji pomiędzy lokalnymi partnerami, uniwersalności i możliwości zastosowania go w innych regionach Europy.
Spośród nadesłanych wniosków zespoły oceniające w urzędach marszałkowskich dokonają wyboru 2-3 najlepszych projektów i zarekomendują je do przyznania „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości”. Wybrane projekty zostaną przekazane do Krajowego Punktu Kontaktowego konkursu w Ministerstwie Gospodarki do 31 maja 2006 r.
W drugim – krajowym - etapie konkursu „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości”, projekty rekomendowane przez urzędy marszałkowskie oceni zespół kwalifikacyjny, działający przy Krajowym Punkcie Kontaktowym w MG.
Zespół kwalifikacyjny będzie się składał: z przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego, reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni wyższych, Ministerstwa Gospodarki oraz ekspertów.
Zespół wybierze dwa najlepsze projekty promocji przedsiębiorczości, które następnie do 15 września br. zarekomenduje do etapu europejskiego. Dwa zwycięskie projekty będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie ostatecznej prezentacji przed jury europejskim. Jeżeli zespół kwalifikacyjny uzna za wskazane wyróżnienie także innych projektów, będą one promowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.
Na III etapie konkursu projekty zgłoszone przez poszczególne kraje będzie oceniało jury europejskie. W jego pracach będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiębiorca z kraju sprawującego wiosenną prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rządu jesiennej prezydencji w roku 2006. Członkami jury będą także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Komitetu Regionów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Brukseli w grudniu 2006 r.

***
Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” (The European Enterprise Awards) jest inicjatywą Komisji Europejskiej i został ogłoszony po raz pierwszy na rok 2006, z zamiarem powtarzania go w kolejnych latach. Konkurs odbywa się w państwach członkowskich UE oraz w Bułgarii, Islandii, Norwegii, Rumunii i Turcji.

Informacje o zasadach ubiegania się o „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, które pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego www.mgip.gov.pl/enp.
Strona Komisji Europejskiej na temat konkursu: www.european-enterprise-awards.org.

www.mgip.gov.pl

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.