poniedziałek, 4 grudnia 2023

Warto przeczytać

Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy za 2003 rok.

Według stanu na koniec 2003r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie zarejestrowanych było 5167 osób bezrobotnych, w tym 2618 kobiet.
Stopa bezrobocia wynosiła w listopadzie 2003r. – 20,9%, co stanowi 119% stopy bezrobocia w kraju (17,6%). Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia jest mniejsza niż w analogicznym okresie 2002r.( odpowiednio: 5194 osoby, stopa bezrobocia – 21,3%). W skali województwa podlaskiego pod względem wysokości stopy bezrobocia powiat grajewski jest na trzecim miejscu po mieście Suwałki ( 21,4%) i mieście Łomża ( 21,2%).
W 2003r. podobnie jak w latach poprzednich utrzymywało się zróżnicowanie przestrzenne pod względem liczby bezrobotnych.
Niewielki wzrost bezrobocia nastąpił w mieście Grajewo, gminie Grajewo i w mieście i gminie Rajgród. W pozostałych gminach nastąpił spadek bezrobocia, największy w gminie Radziłów.
W 2003r. do rejestracji zgłosiło się 3536 osób bezrobotnych ( większość po raz kolejny), o 227 osób mniej niż w 2002r.
Wyłączono z ewidencji 3663 osoby bezrobotne, o 96 osób więcej niż w 2002r. Jak wynika z danych statystycznych, więcej bezrobotnych zostało wyłączonych niż zgłosiło się do rejestracji. Główną przyczyną wyłączeń z bezrobocia było nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy oraz podejmowanie pracy przez osoby bezrobotne.
Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 1797 osób tj. 34,8 % ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do 2002r. liczba bezrobotnych w tej grupie była na podobnym poziomie. W większości są to bezrobotni w wieku od 18 do 34 lat , z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym oraz nie posiadający stażu pracy, bądź krótki staż pracy do 1 roku.
Od kilku lat zmniejsza się liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku. Na koniec 2003r. uprawnionych do zasiłku było 739 osób, tj. 14,3% wszystkich zarejestrowanych. Podobny wskaźnik był w 2002r.
Odpowiednio zwiększa się liczba bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku i wynosi 4428 osób tj. 85,7 % ogółu bezrobotnych.
Bezrobocie dotyczy w większym zakresie kobiet niż mężczyzn. Z analizy danych statystycznych wynika, że kobiety stanowią 50,7 % ogółu bezrobotnych. Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotne kobiety w wieku od 25 do 34 lat, posiadające wykształcenie podstawowe oraz policealne i średnie zawodowe, bez stażu pracy lub ze stażem do 5 lat.
Trudności ze znalezieniem pracy ma także młodzież, która nie posiada już statusu absolwenta. Absolwenci mieli większe szanse na zatrudnienie w ramach programu „ Pierwsza Praca”.
Na koniec roku było zarejestrowanych 264 absolwentów, natomiast w ciągu roku do rejestracji zgłosiło się 753 absolwentów, o 78 osób więcej niż przed rokiem.
Największa grupa absolwentów posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe oraz ogólnokształcące.
Analizując poziom wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych należy zwrócić uwagę na niski poziom wykształcenia. Bezrobotni posiadający wykształcenie podstawowe stanowią największą grupę - 1810 osób tj. 35%, posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe 1675 osób tj. 32,4%. Chociaż te grupy bezrobotnych stanowią przewagę na rynku pracy to statystyki wskazują, że od 1998 roku procentowy udział w stosunku do ogółu bezrobotnych maleje. W ostatnim okresie zwiększa się udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym, policealnym i średnim zawodowym. Więcej osób podwyższa swoje kwalifikacje, a młodzież coraz częściej nie kończy edukacji na zasadniczej szkole zawodowej.
Na uwagę zasługuje także wiek bezrobotnych. W 2002r. i w 2003r. największa grupą zarejestrowanych bezrobotnych są ludzie młodzi w przedziale wieku od 18 do 34 lat ( 2892 osoby tj. 56 %).
Bardzo istotny jest okres poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne. Z
analiz PUP wynika, że wciąż jest bardzo wysoki ( 44% ) udział bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż dwa lata.
Spośród zarejestrowanych bezrobotnych 1472 osoby tj. 28,5% bezrobotnych dotychczas nie pracowało.
Struktura bezrobotnych według zawodów przedstawia się podobnie jak przed rokiem. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych posiadało takie zawody jak: technik rolnik, referent ekonomiczny, sprzedawca , rolnik po zasadniczej szkole zawodowej , murarz , ślusarz , mechanik samochodowy , krawiec , piekarz.
W ciągu 2003 roku do rejestracji zgłosiło się najwięcej bezrobotnych w zawodach: ekonomista z wyższym wykształceniem, technik mechanik, technik rolnik, technik żywienia, technik ekonomista, sprzedawca, murarz, ślusarz, piekarz, krawiec, mechanik samochodów osobowych.
W analizowanym okresie 2003r. zgłoszono ogółem 1696 ofert pracy, w tym 868 ofert pracy subsydiowanej i 828 niesubsydiowanej. Większa liczba ofert dotyczyła sektora prywatnego – 1225 ofert pracy, mniejsza – 471 sektora publicznego. Dla absolwentów pozyskano 292 oferty pracy oraz 19 ofert dla osób niepełnosprawnych.
W 2003 r. nie zgłoszono zwolnień grupowych.

Opracowała :
Maria Wieczorek

Grajewo, 2004.01.15

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.