wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

Echa sesji Rady Gminy Grajewo

Echa sesji Rady Gminy Grajewo

23 czerwca br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Grajewo.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Podczas sesji Elżbieta Szumska, sołtys z miejscowości Ciemnoszyje, laureatka konkursu "Sołtys Roku", zorganizowanego przez redakcję "Gazety Sołeckiej" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów odebrała kwiaty i gratulacje.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2017 roku  oraz protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 05 maja 2017 roku.

Protokoły z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca br. oraz z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 5 maja br. zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2016 roku – zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie w oparciu o informacje:

a) Prokuratora Rejonowego w Grajewie,

Ze sprawozdania złożonego przez Józefa Iwańskiego, Prokuratora Rejonowego w Grajewie wynika, iż Prokuratura Rejonowa w Grajewie wykonując zadania ustawowe prowadziła i nadzorowała: 1 049 postępowań karnych, które wpłynęły w tym okresie, z czego wliczając pozostałość z poprzedniego roku zakończyła 1 049 postępowania w tym: 349 spraw zakończono odmowami postępowania, 348 spraw zakończono aktem oskarżenia. Osiągnięto efektywność na poziomie 49,7%. Celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowań stosowano środki zapobiegawcze w tym: 17 tymczasowych aresztowań, 4 poręczeń majątkowych, wobec 51 sprawców zabezpieczono majątek na poczet grożących kar na łączna kwotę 47 140 zł, w 2 przypadkach zastosowano celem pogodzenia się stron zastosowano instytucję mediacji.

W ubiegłym roku w sprawach skierowanych przez Prokuraturę sądy osadziły 336 osób, tylko w 2 przypadkach wydały wyroki uniewinniające.

Prokuratorzy oceniając wyroki jako niesłuszne wywiedli 13 apelacji. Sąd Okręgowy rozpoznał 11 odwołań uwzględniając 8 z nich.

Oprócz działalności karnej Prokuratura prowadziła również działalność poza karną, której efektem było 64 postępowań administracyjnych, 48 postępowań o charakterze cywilnym oraz 18 w sprawach rodzinnych i nieletnich.

b) Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2016 r. przedstawił mł. insp. Wiesław Mursztyn, Komendant Powiatowy Policji w Grajewie.

c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2016 r. przedstawił starszy brygadier Andrzej Jabłoński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

7. Złożenie sprawozdań za 2016 rok z:

a) działalności Wójta Gminy Grajewo,

b) realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo za 2016 rok,

W ubiegłym roku Gmina Grajewo realizując powyższy program m.in. współorganizowała „Festiwal Gorących Serc”, „Lednickie Ferie z Trójcą”, kampanię profilaktyczną „Grajewo na zdrowie”, sfinansowała przejazd na kolonie zimowe zorganizowane przez parafię p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajwie, współorganizowała z parafią p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie kolonie zimowe i letnie, współorganizowała Powiatowy Dzień Godności z Niepełnosprawnością Intelektualną, sfinansowała badania psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, także uiszczono opłaty za wpisy w sprawach o przymusowe leczenie, współorganizowała kolonie letnie w Rudzie dla 60 dzieci rolników, zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny oraz stroje sportowe do Świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie i siatki na bramki piłkarskie, zorganizowała i współfinansowała organizację imprez rekreacyjno – sportowych (np. Piłkarski 3 Maja, Bieg Rolnika,  Liga Siatkówki LZS, piknik Rodzinny z okazji Dnia dziecka, Festyn Strażacki, Halowy Turniej WOŚP, Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka czy też Bieg Sylwestrowy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując powierzone zadania także zajmuje się sprawami z zakresu problemów społecznych. W 2016 r. osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi udzielono pomocy w różnych formach: 17 rodzin otrzymało zasiłki okresowe, 2 rodziny otrzymały zasiłek stały, 3 rodzinom zakupiono opał, 12 dzieciom sfinansowano posiłek , 9 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności , 2 dzieciom  pokryto koszty wypoczynku letniego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła w poprzednim roku 3 posiedzenia, podczas których zajmowała się 19 sprawami o skierowanie na przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzała rozmowy motywujące, udzielała poradnictwa.

c) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie za 2016 r. przedstawiła Renata Żebrowska, dyrektor placówki.

Biblioteka jest jedyną instytucją kultury na terenie gminy. Stan księgozbioru na koniec 2016 r. wyniósł 16 151 woluminy (egzemplarze) w tym: literatury pięknej dla dzieci 7 183 szt., literatury pięknej dla dorosłych 4 708 szt. oraz literatury popularnonaukowej 4 260 szt.

Na koniec grudnia ubiegłego roku Biblioteka miała zarejestrowanych 332 czytelników, którzy wypożyczyli 7 908 książek ponadto placówka udostępniła 1 833 czasopism, w tym 778 wypożyczeń na zewnątrz. Z czytelni internetowej skorzystało 3 533 osób, w tym zostało udzielonych 483 informacje elektroniczne.

Placówka uzyskała dotację w kwocie 3 tys. zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, ze środków własnych przeznaczono kwotę 14 500 zł.

Łączne przychody Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły ponad 203 173 zł, placówka nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W bieżącym roku Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo będzie kontynuować swoją działalność statutową w ramach posiadanych środków ujętych w planie finansowym. Księgozbiór zostanie powiększony o egzemplarze zakupione ze środków własnych i dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

d) działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie za 2016 r. przedstawił Łukasz Ajdyn, dyrektor GZK.

Do podstawowego zakresu działania jednostki należy świadczenie usług komunalnych a w szczególności utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, chodników i przystanków komunikacji zbiorowej oraz ich znakowanie.

W okresie sprawozdawczym GZK wykonał m.in. żwirowanie dróg gminnych w miejscowościach: Toczyłowo, Białaszewo – Sojczynek, Białogrądy, Koszarówka, Cyprki, Wierzbowo, Mierucie, Sojczyn G – Przechody, Boczki Świdrowo, Kacprowo, Łamane Grądy – Modzelówka, Uścianki, Kapice, Sojczyn Borowy, Danówek, Przechody. Na poprawę dróg zużyto łącznie 3 784 tony żwiru.

W ubiegłym roku  GZK wykonywał inne zadania a w szczególności: przygotowanie terenu pod boisko w miejscowości Cyprki, przygotowanie terenu pod boisko w miejscowości Pieniążki, ogrodzenie działki dworku w Kurejwie, ogrodzenie w szkole Podstawowej w Rudzie, wykonanie altan w miejscowości Sojczynek, Okół, Łojki, wykonanie pokrycia dachowego altany w Łękowie, budowa chodnika w miejscowości Wierzbowo, Białaszewo, wykonanie parkingu w Białaszewie, budowa schodów i poręczy w świetlicy w Przechodach, demontaż starego i budowa nowego pomostu na stawie w Wierzbowie oraz na rowie melioracyjnym w Toczyłowie, montaż i wymianę znaków drogowych, wycinkę drzew z pasów drogowych i działek Gminy Grajewo.

Na koniec 2016 r. w GZK zatrudnionych było 14 pracowników – 2 pracowników biurowych, 9 kierowców/operatorów, 2 robotników gospodarczych i 1 interwencyjny.

e) działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo.

Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo przedstawił Karol Szymanowski, Komendant Straży Gminnej Gminy Grajewo.

Działania straży w  okresie sprawozdawczym to m.in:

1 – zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem,

17 – konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy,

2 – przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym,

1 – przyjęte zgłoszenie od mieszkańców dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

6 -  przyjętych  zgłoszeń od mieszkańców dotyczących zagrożeń życia i zdrowia,

19 - przyjętych  zgłoszeń od mieszkańców dotyczących,

2 – inne zgłoszenia

8. Rozpatrzenie sprawozdań za 2016 rok z:

a) wykonania budżetu gminy,

b) sprawozdania finansowego,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo     

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,

e) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2016 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016 rok,

c) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Grajewo za 2016 r. oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2016 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z wykonania budżetu za 2016 r., informacją o stanie mienia Gminy Grajewo oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o udzielenie absolutorium i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą wniosku o udzielenie absolutorium - Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo Stanisławowi Szleterowi.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

Podjętą uchwałą Radni wyrazili zgodę na wynajem od 1 lipca br. na okres 3 lat pomieszczeń o łącznej powierzchni 42 m2 w budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Sojczyn Borowy dotychczasowemu najemcy.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierzono Wójtowi Gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Grajewo.

Na mocy podjętej uchwały przedszkola prowadzone przez gminę Grajewo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie dzieciom w wieku do lat 5. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, będzie pobierana  opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Powyższa opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie będzie ustalał dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy Grajewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 
e-Grajewo.pl
 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.