Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12378 wyświetleń

Echa sesji Rady Gminy Grajewo

 8 sierpnia br. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6, odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 czerwca 2013  roku. 
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grajewo na lata 2013- 2018”.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kurejwa.


Zatwierdzono "Plan odnowy miejscowości Kurejwa"

Przyjęcie Programu w formie Uchwały jest niezbędnym warunkiem przy ubieganiu się o środki finansowe z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Kurejwa jest jedną z 51 miejscowości należących do Gminy Grajewo. Wieś położona jest w północnej części Gminy Grajewo. Obejmuje ona obszar 383,3 ha. Miejscowość zamieszkuje 115 mieszkańców, w tym 59 kobiety i 56 mężczyzn. Obecnie występuje tu zabudowa mieszkalna zagrodowa. Budynki mieszkalne położone są niedaleko siebie, w przeważającej części są to współczesne, parterowe budynki.

Zasobem przyrodniczym miejscowości Kurejwa jest staw usytuowany niemalże w centrum wsi (fot. 1). Dojście do niego zapewnione jest od strony drogi głównej biegnącej przez miejscowość. Zagospodarowania terenu wokół tego zbiornika wodnego niewątpliwie przyczyni się do poprawy jego estetyki.

Z obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe na uwagę zasługuje wpisany do rejestru zabytków zespół dworski (dwór z końca XX w., murowany budynek gospodarczy z początku XX wieku, kapliczka z 1926 r., park z XIX w. – fot. 2). Miejscowość Kurejwa posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Wybudowana jest sieć wodociągowa z 24 rzyłączeniami do budynków. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 2,2 km, natomiast długość przyłączeń wynosi 1,3 km. Oprócz tego wieś jest stelefonizowana i posiada sieć elektryczną z zapewnieniem oświetlenia drogowego. Miejscowość wyposażona jest w dostępne dla wszystkich mieszkańców pojemniki na odpady komunalne. Mieszkańcy wsi Kurejwa zajmują się głównie prowadzeniem gospodarstw rolnych, które są jednocześnie głównym źródłem utrzymania. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 15,97 ha. Większość z nich to gospodarstwa specjalistyczne ukierunkowane przede wszystkim na produkcję mleka i w mniejszym stopniu na trzodę chlewną.

Zadania opisane w Planie odnowy miejscowości Kurejwa spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy Grajewo, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Grajewo, oraz zapisami strategicznych dokumentów krajowych tj. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Realizacja zadań określonych w niniejszym Planie odnowy miejscowości wpłynie na osiągnięcie celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Uwzględnione w Planie zadania powstały w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacje społeczne.

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Kurejwa są:

- Urządzenie centrum wsi Kurejwa,
Planowane do realizacji przedsięwzięcie w ramach operacji pn. „Urządzenie centrum wsi Kurejwa” ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Kurejwa poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej miejscowości. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania:
- budowa nowego ciągu pieszego z nawierzchnią utwardzoną z kostki brukowej, łączącego budynek
byłej zlewni mleka, pomost widokowy i plac zabaw,
- budowa miejsc parkingowych utwardzonych kruszywem,
- budowa tarasu widokowego,
- budowa drewnianego pomostu widokowego,
- budowa i aranżacja ogrodzonego placu zabaw dla dzieci,
- budowa piaszczystej plaży,
- wprowadzenie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna oraz
ogrodzenie,
- aranżacja zieleni ozdobnej.

Wykonanie zadania - Urządzenie centrum wsi Kurejwa - planuje się na IV 2014 – VI 2015. Przeznaczone środki to prawie 489 tys. zł  (w tym z budżetu gminy ponad 190 tys. i z UE prawie 298 tys. zł.


- Budowa boiska.
Zadanie powyższe przyczyni się do poprawy dostępności do bazy sportowej, wpłynie na stworzenie komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model życia tak wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców wsi. Na boisku organizowane będą rozgrywki piłkarskie i zawody o charakterze regionalnym. Ponadto osiągnięcie celu wpłynie m. in. na zwiększenie atrakcyjności wsi, wzrost liczby osób uprawiających sport, rozwój młodych talentów sportowych, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę stanu zdrowia i kondycji mieszkańców (w szerszej perspektywie czasowej).

Wykonanie zadania - Budowa boiska – planuje się na IV 2016 – VI 2016, ze środków budżet gminy (170 tys. zł)

- Założenie klubu fitness.
To przedsięwzięcie będzie stanowiło urozmaicenie form spędzania aktywnie czasu przez
mieszkańców wsi oraz będzie zachętą dla osób oczekujących takich zajęć, chcących aktywnie spędzać czas. Zrealizowanie zadania przyczyni się do promocji zdrowego stylu życia. Klub fitness, aby funkcjonować zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt do treningów taki jak między innymi: odtwarzacz muzyki, maty do ćwiczeń, ciężarki itp.

Wykonanie zadania - Założenie klubu – planuje się na XI 2016 – I 2017. Wydatkowane środki to 50 tys. z budżetu gminy

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych.

Zadania wskazane do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat zmierzają do zwiększenia atrakcyjności wsi zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających miejscowość. Realizacja zadań w ramach Planu odnowy miejscowości Kurejwa przyczyni się do rozwoju społeczno - kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. Pośrednio służyć też będzie promocji lokalnych przedsięwzięć związanych ze zdrowym stylem życia. Zadania mają służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych.

Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju społeczno – kulturalnego w miejscowości Kurejwa, co będzie zachętą do powrotu na wieś młodych ludzi kończących szkoły w miastach oraz osiedlania się nowych mieszkańców. Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.

Opracowany Plan odnowy miejscowości Kurejwa zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi, jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu odnowy miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

(na podstawie Uchwały Rady Gminy Grajewo z dnia 8.08.2013 r., zał. Plan odnowy miejscowości Kurejwa)  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.


 


piątek, 14 czerwca 2024

Gmina Grajewo rozbuduje wodociąg

Komentarze (2)

Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 11. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Grajewo zapewnia się miejsce w gospodarstwie
rolnym Pana Radosława Wróblewskiego w miejscowości Konopki 19, 19-200 Grajewo, które spełnia warunki do
przyjęcia zwierząt gospodarskich poprzez zapewnienie im schronienia, wyżywienia i opiekę weterynaryjną.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 12. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.
2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana jest
przez Przychodnię Weterynaryjną SC J. Borawski M. Ziarko, 19-200 Grajewo, ul. Konopska 64, z którym Gmina
Grajewo posiada umowę.
Rozdział 10.
Finansowanie programu
§ 13. Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Grajewo zabezpieczone zostały w budżecie na rok 2013 środki finansowe w kwocie 31.000,00
z przeznaczeniem na:
1) utrzymaniem zwierząt w schronisku: 28.000,00 zł;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami: 1.000,00 zł;
3) opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt: 2.000,00 zł.
źródło:http://ug-grajewo.pbip.pl/?event=informacja&id=3878


może ktoś wie coś w tej sprawie? Bo zwierzęta bezdomne się plątają

ooooo matko, jakiś paj@# znowu to samo. zwierzę gospodarskie to krowa, koń, owca itp. w razie gdyby coś takiego się stało, bezdomna krowa np. to gmina musi mieć zaplanowane miejsce na umieszczenie tego bydlaka - równie dobra by była umowa z Bolkiem z Kurejewki, ma być umowa i już, pomimo tego, że od 10-ciu lat nie trafiła się takowa w gminie. I nie mylić tego należy ze zwierzętami domowymi np. psami i kotami, bo to idzie do schroniska dla zwierząt i na to jest zabezpieczona kasa w budżecie. Jakiś głupek- zazdrośnik zapewne myśli, że to pan Wróblewski ma z tego kasę - NIE ma, bo nie ma krów bezdomnych w gminie. Tak ciężko rozróżnić zwierzę gospodarskie od domowego i schronisko od miejsca dla zwierząt gospodarskich ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.