poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Oferty i promocje

Przetargi ustne w Szczuczynie


BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wólka Gm. Szczuczyn:
- działka o nr geod. 121 o pow. 0,33 ha. KW 23090,
- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
- wg rodzaju użytków: działka w całości stanowi użytki rolne klasy VI,
 nieruchomość położona śródpolnie, w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej drogi gruntowej. Oddalona: ok. 327 m w kierunku wschodnim od drogi o nawierzchni asfaltowej, łączącej wieś Wólka ze wsią Zacieczki, ok. 420 m na wschód od zabudowy wsi Wólka i ok. 420 m na zachód od większego kompleksu leśnego, ok. 1,28 km od zabudowań wsi Rakowo i ok. 1,32 km od zabudowań wsi Zacieczki. W odległości ok. 4 km na północ znajduje się jezioro Borowe, zaś ok. 2,86 km miasto Szczuczyn. Nieruchomość graniczy: od strony wschodniej z zakrzaczonym gruntem rolnym, od strony południowej i zachodniej z użytkami rolnymi, zaś od strony północnej z drogą gruntową. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, przylegającego jednym z dłuższych boków do drogi o nawierzchni gruntowej. Nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej. Teren płaski zakrzaczony – samosiewy brzozy i sosny. Obsługa komunikacyjna z działki drogi gminnej o nr geod. 135,
 teren na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie,
 nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

Cena wywoławcza: – 3.838,00 złotych.

Warunki przetargu.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października (wtorek) 2011 r. o godz.1000 w budynku tut. Urzędu Miejskiego, pokój nr 11.
2. Wadium ustala się na kwotę 700,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 40,00 zł.
3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 28 września b.r., a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny     nabycia, a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.
5. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny     nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
6. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
7. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. /86/ 273-50-80 wew. 26.

Treść ogłoszenia była podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl w dniach od 1 września 2011 r. do 28 września 2011 r.

 

 

BURMISTRZ  SZCZUCZYNA

OGŁASZA  I  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY  NA  SPRZEDAŻ:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wólka Gm. Szczuczyn:
- działka o nr geod. 122 o pow. 0,34 ha. KW 23090,
- właściciel: Gmina i Miasto Szczuczyn,
- wg rodzaju użytków: działka w całości stanowi użytki rolne klasy VI,
 nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej drogi gruntowej i kolonijnej zabudowy zagrodowej. Oddalona: ok. 400 m w kierunku wschodnim od drogi o nawierzchni asfaltowej, łączącej wieś Wólka ze wsią Zacieczki, ok. 500 m na wschód od zabudowy wsi Wólka i ok. 350 m na zachód od większego kompleksu leśnego, ok. 1,35 km od zabudowań wsi Rakowo i ok. 1,32 km od zabudowań wsi Zacieczki. W odległości ok. 4 km na północ znajduje się jezioro Borowe, zaś ok. 2,86 km miasto Szczuczyn. Nieruchomość graniczy: od strony wschodniej z zabudową zagrodową, od strony południowej z użytkami rolnymi, od strony zachodniej z zakrzaczonym gruntem rolnym zaś od strony północnej z drogą gruntową. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, przylegającego jednym z dłuższych boków do drogi o nawierzchni gruntowej. Nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej. Teren płaski, zachwaszczony i częściowo zakrzaczony. W części wschodniej posiada urządzony kącik rekreacyjno wypoczynkowy i nielegalnie użytkowaną drogę dojazdową do sąsiadującej zabudowy kolonijnej. Obsługa komunikacyjna dwustronna z działek dróg gminnych o nr geod. 134 i 135,
 teren na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie,
 nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,

Cena wywoławcza: – 4.975,00 złotych.

Warunki przetargu.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października (wtorek) 2011 r. o godz.1100 w budynku tut. Urzędu Miejskiego, pokój nr 11.
2. Wadium ustala się na kwotę 900,00 zł. a wysokość postąpienia na kwotę minimum 50,00 zł.
3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w BS w Szczuczynie nr: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 najpóźniej do dnia 28 września b.r., a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,  a w przypadku jej uchylenia się od zawarcia umowy notar. wadium przepada na rzecz sprzedającego.
5. Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wyceny     nieruchomości w wysokości 492,00 zł. oraz opłat notarialnych i wieczystoksięgowych.
6. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu tylko z ważnych przyczyn.
7. Wszelkich informacji w sprawie udziela Zbigniew Rostek tel. /86/ 273-50-80 wew. 26.

Treść ogłoszenia była podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl w dniach od 1 września 2011 r. do 28 września 2011 r.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.