poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie ADM

OGŁOSZENIE

Miasto Grajewo, działając przez Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie ogłasza II  przetarg nieograniczony pisemny, na najem lokalu użytkowego położonego w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 7 o pow. 19,22 m2, aktualnie zajmowanego przez dotychczasowego najemcę do  30.04.2015 r.. Lokal może być przeznaczony na działalność handlową, usługowo-biurową lub inną działalność nieuciążliwą. 


1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Zakładu ADM przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie (pok. 23). 
2.    Cena wywoławcza czynszu najmu - 26,23 zł za 1m2 + podatek VAT. Cena nie uwzględnia podatku od nieruchomości. 
3.    Wadium w wysokości 1860,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) należy wpłacić do dnia 8.05.2015 roku włącznie na konto 19 8768 1013 1300 4284 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie O/ Grajewo. 
4.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej. 
5.    Umowa zostanie zawarta na czas określony do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie kaucji, stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych, obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 
6.    Wygrywający przetarg opłacać będzie czynsz oraz opłaty za media do 10 każdego miesiąca z góry, od dnia protokolarnego przekazania lokalu. 
7.    Aktualizacja opłat za najem lokalu następować będzie według § 19 Zarządzenia nr 295/12 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku o treści: "Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w I kw. każdego roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z roku poprzedniego, ogłoszony przez Prezesa GUS". 


Zainteresowani winni składać pisemne oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zakładu przy ul. Strażackiej 6 w Grajewie do dnia 11.05.2015 roku do godz. 900 z dopiskiem "Lokal użytkowy ul. Piłsudskiego 7 pow. 19,22 m2". 
Oferta powinna zawierać: 
1.    imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę i musi być podpisana. 
2.    datę sporządzenia oferty, 
3.    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
4.    oferowaną cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu + 23% podatek VAT 


Bliższe informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu ADM w Grajewie ul. Strażacka 6 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  730 - 1530 lub telefonicznie pod numerem 86 273 08 83 

 

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.