czwartek, 28 września 2023

Programy unijne

Obywatel i Prawo

"Obywatel i Prawo” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (www.pafw.pl) realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Aktualnie uruchomiona została trzecia już edycja Programu „Obywatel i prawo” będąca kontynuacją działań prowadzonych w latach 2002-2003 (pierwsza edycja) oraz uruchomionej w roku 2005 drugiej edycji, która zakończy się w lipcu 2006 r. Celem Programu jest dalsze poszerzanie i usprawnianie dostępu obywateli w małych społecznościach, w tym z grup społecznie marginalizowanych, do pomocy prawnej poprzez zapewnienie wybranym pozarządowym organizacjom poradniczym finansowego i merytorycznego wsparcia ich działań oraz rozwinięcie i upowszechnienie w innych społecznościach (niż dofinansowane w ramach Programu) rozwiązań systemowo zwiększających dostęp obywateli do informacji i pomocy prawnej.
Powyższe cele będą realizowane poprzez dwa równoległe, wzajemnie uzupełniające się działania:
- konkurs grantowy - oferujący finansowe i merytoryczne wsparcie dla organizacji pozarządowych
- prace Rady Ekspertów - polegające na opracowywaniu rekomendacji i wdrażaniu modelowych rozwiązań na rzecz dostępu obywateli do pomocy prawnej

Konkurs grantowy

Konkurs grantowy oferuje finansowe i merytoryczne wsparcie wybranym pozarządowym organizacjom oferującym bezpłatną informację prawną oraz poradnictwo prawne i obywatelskie dla osób indywidualnych.
W ramach konkursu grantowego projekty będą dofinansowane w ramach dwóch ścieżek:
Ścieżka 1 - prowadzenie bezpłatnej, specjalistycznej informacji i poradnictwa prawnego adresowanego do określonych grup beneficjentów, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją oraz podnoszenie jakości takiego poradnictwa.
Ścieżka 2 - prowadzenie oraz podnoszenie jakości działania bezpłatnych punktów poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz informacji prawnej otwartych dla wszystkich klientów indywidualnych i/lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach każdej ścieżki dotacje na projekty będą przyznawane:
- dla pojedynczych organizacji,
- dla organizacji sieciowych lub koalicji organizacji.

Projekty mają być oparte na współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze poradnictwa prawnego, np. samorządem lokalnym, sądami, korporacjami prawniczymi czy szkołami wyższymi. Preferowane będą projekty adresowane do mieszkańców małych miast i wsi.


Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29 września 2006r., o godz.16.00.

Rozpatrywane będą aplikacje jedynie tych organizacji, które w terminie złożyły prawidłowo wypełnione i sformułowane wnioski o dotację, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu oraz wskazówkami zawartymi w formularzu wniosku oraz załączyły wszystkie wymagane dokumenty.

Wniosek należy dostarczyć bądź przesłać w 4 egzemplarzach pod adres:

Program Obywatel i Prawo,
Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok.22 (V piętro), 00-031 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych www.isp.org.pl w połowie listopada 2006 r.

Realizacja nagrodzonych projektów rozpocznie się w grudniu 2006 r.


UWAGA!

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego w ramach Programu Obywatel i Prawo III, które odbędą się:

6 września (środa) o godz. 12 oraz

11 września (poniedziałek) o godz. 12

w sali konferencyjnej Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 22


Źródło: http://www.isp.org.pl/index.php?v=page&id=316&ln=pl

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.