środa, 29 maja 2024

Szczuczyn

Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna

Szczuczyn, 21.03.2024 r.

 

PB.6721.2.1.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

 


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Szczuczynie Uchwały nr 360/LXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Szczuczyn. Uchwała wraz z załącznikami graficznymi obejmującymi tereny wskazane do sporządzenia planu dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie (pokój nr 5) oraz na stronie: http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl w zakładce: akty prawne/uchwały/Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2018-2024.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 
19-230 Szczuczyn, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@szczuczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umszczuczyn/SkrytkaESP. Wniosek należy złożyć na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 2509).

Na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000lecia 23, 19-230 Szczuczyn, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@szczuczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umszczuczyn/SkrytkaESP.


Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko można składać w terminie do 19.04.2024 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Szczuczyna.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie: https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl.


Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w prasie: portal e-grajewo.pl, wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i na tablicy ogłoszeń przy Placu 1000-lecia, udostepnieniu na stronie internetowej urzędu, oraz w BIP na stronie urzędu, w dniach od 22.03.2024  do 19.03.2024r.

 

 Burmistrz Szczuczyna  Artur Kuczyński

 

 

wtorek, 28 maja 2024

Dzień Dziecka

niedziela, 26 maja 2024

Letnia Szkoła Młodzieżowych Liderów

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.