sobota, 13 kwietnia 2024

Szczuczyn

Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna

Szczuczyn, 21.03.2024 r.

 

PB.6721.2.1.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

 


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miejską w Szczuczynie Uchwały nr 360/LXVIII/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Szczuczyn. Uchwała wraz z załącznikami graficznymi obejmującymi tereny wskazane do sporządzenia planu dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie (pokój nr 5) oraz na stronie: http://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl w zakładce: akty prawne/uchwały/Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2018-2024.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 
19-230 Szczuczyn, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@szczuczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umszczuczyn/SkrytkaESP. Wniosek należy złożyć na formularzu określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 2509).

Na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, Plac 1000lecia 23, 19-230 Szczuczyn, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@szczuczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umszczuczyn/SkrytkaESP.


Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko można składać w terminie do 19.04.2024 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Szczuczyna.

Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie: https://bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl.


Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w prasie: portal e-grajewo.pl, wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i na tablicy ogłoszeń przy Placu 1000-lecia, udostepnieniu na stronie internetowej urzędu, oraz w BIP na stronie urzędu, w dniach od 22.03.2024  do 19.03.2024r.

 

 Burmistrz Szczuczyna  Artur Kuczyński

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.