poniedziałek, 24 czerwca 2024

Programy unijne

Nasza wiejska świetlica

Nasza wiejska świetlica
Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs dotacyjny "Nasza Świetlica II" dla małych organizacji. Wnioski można składać do 31 maja

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się:
- Organizacje pozarządowe (np. ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia rozwoju wsi, itp.), które mają siedzibę na terenie gminy, w której świetlica będzie działać.
- Parafie, w skład których wchodzą wsie, w których świetlica będzie działać.
- Koła gospodyń wiejskich, działające we wsiach i sołectwach, w których będzie organizowana świetlica.
- Rady sołeckie.

Konkurs nie jest skierowany do dużych organizacji lub do organizacji, które należą do tradycyjnych struktur ogólnopolskich takich jak np.: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i innych.

Celem konkursu jest ożywienie (zmiana profilu działalności) lub utworzenie świetlic /klubów/ centrów informacyjnych w 50 wsiach, które nie są siedzibami gmin. Świetlice mają być miejscami, które (lub w których): 
- Będą publicznym punktem dostępu do Internetu i podstawowego zestawu słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej lub elektronicznej).
- Będą miejscem, w którym uczniowie będą mogli uczyć się i odrabiać lekcje.
- Organizowane będą zajęcia (jak również szkolenia i warsztaty) dla wszystkich mieszkańców wsi, szczególnie dla dzieci i rodziców.
- Mieszkańcy wsi będą mogli przygotowywać się do egzaminów np. na prawo jazdy lub egzaminów związanych z ich dalszą edukacją.
- Będą miejscem spotkań mieszkańców wsi i kółek zainteresowań.
- Będą mieć stałego opiekuna (może nim być wolontariusz), który będzie w stanie udzielić podstawowego wsparcia (np. pomóc w obsłudze komputera, wyszukaniu informacji, itp.) osobom korzystającym ze świetlicy.

Nagrodą w konkursie będzie dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych przeznaczona na zmianę działalności istniejącej lub zorganizowanie nowej świetlicy oraz wsparcie jej działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Fundacja przeznacza na cel konkursu co najmniej 1 000 000 złotych.

Wsparcie dla organizacji, które wygrają konkurs: W ramach wsparcia opiekunowie powstałych świetlic i przedstawiciele organizacji będą mieli możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach podnoszących ich umiejętności, oraz wiedzę w zakresie pozyskiwania sponsorów, zarządzania projektami, mobilizowania mieszkańców wsi do uczestniczenia w projektach, itp. Dodatkowo, na stronie internetowej Fundacji www.fww.org.pl będą podawane informacje, które mogą być pomocne w organizacji świetlicy, a na Witrynie Wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl zostanie uruchomione forum, na którym będzie można zamieszczać i poszukiwać informacji dotyczących prowadzenia świetlicy na wsi.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres Fundacji (Fundacja Wspomagania Wsi, 01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 1) z dopiskiem na kopercie ,,Nasza Świetlica” w terminie do dnia 31 maja 2006 roku – decyduje data stempla pocztowego:
1. Wypełnionego wniosku (formularz do ściągnięcia poniżej) z podaniem dokładnego adresu świetlicy (nazwa wsi, gminy, powiatu i województwa).
2. Mapy sytuacyjnej wsi z zaznaczonym miejscem, w którym znajduje się lub ma się znajdować świetlica i z zaznaczoną największą odległością od domów korzystających z niej mieszkańców (forma mapy dowolna).
3. Planu samej świetlicy z podaniem jej powierzchni całkowitej (forma planu dowolna).

Dodatkowe warunki konkursu:
- Organizacja ubiegająca się o dotację powinna być właścicielem lub mieć co najmniej 5 letnią umowę najmu lub dzierżawy lokalu, w którym będzie działała świetlica.
- Pomieszczenia świetlicy powinny być dostosowane do przebywania w nich ludzi, posiadać dostęp do bieżącej wody, odprowadzenia ścieków, wyposażone w energię elektryczną i ogrzewanie.
- Dotacje mogą być przyznane także na zmianę (ożywienie) działalności świetlic już istniejących.
- Dotacja powinna zapewnić działalność świetlicy przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
- Organizacje, które wygrają konkurs są zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw na Witrynie Wiejskiej.
- Organizacje, które nie posiadają własnego konta bankowego (np. koła gospodyń wiejskich, sołectwa), muszą wskazać instytucję, która udostępni im konto, na które zostanie przelana dotacja. W takim przypadku umowa o udzieleniu dotacji dla organizacji zgłaszającej projekt będzie podpisana z organizacją użyczającą konta (patrz formularz).
- Organizacja biorąca udział w konkursie może złożyć tylko jeden wniosek.
- Organizacje realizujące projekt będą nadsyłać do Fundacji kwartalne sprawozdania z jego realizacji.
- Negatywnie będą oceniane wnioski w przypadku stwierdzenia, że nie były one przygotowane przez osoby wskazane we wniosku jako osoby odpowiedzialne za realizację projektu. Nie będą rozpatrywane również wnioski, jeśli okaże się, że zarząd organizacji zgłaszającej nie jest zorientowany w sposobie realizacji projektu ani w treści wniosku ponieważ został on przygotowany przez osoby spoza tej organizacji.
- Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotację zawartych z FWW lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).
- Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji, nie będą rozpatrywane.
- Nie będą również rozpatrywane wnioski zawierające błędy rachunkowe takie jak źle dodane pozycje w budżecie, obliczanie wynagrodzeń za okres czasu dłuższy niż wynikałoby to z harmonogramu projektu.
- Zalecane jest sporządzenie budżetu w programie Excel.

Dotacja może być przeznaczona na:
- Remont pomieszczeń (np. naprawę wewnętrznych tynków, modernizację i zmiany w wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, budowę lekkich przegród ściennych, wymianę okien i drzwi, malowanie ścian i stolarki, wymianę podłóg).
- Podniesienie estetyki pomieszczeń i uzupełnienie wyposażenia świetlicy: w meble, dekoracje, przystosowanie do organizowania wystaw prac dzieci lub np. zdjęć robionych przez uczestników różnych zajęć.
- Książki zwłaszcza słowniki, encyklopedie, lektury szkolne i podręczniki szkolne (nie więcej niż 1 komplet) również na CD, prenumeratę czasopism, podstawowy sprzęt dydaktyczny.
- Komputery z odpowiednim oprogramowaniem, instalację łączy internetowych i opłaty abonamentowe z tym związane.
- Wynagrodzenie opiekuna świetlicy. Wynagrodzenie to nie może przekraczać 50% przyznanej dotacji i może być wypłacane tylko w okresie realizacji projektu i działania świetlicy.
- Wynagrodzenia dla trenerów prowadzących szkolenia w ramach planu działalności świetlicy.
- Inne koszty związane wyłącznie z funkcjonowaniem świetlicy.

Dotacja nie może być przeznaczona na:
- Wynagrodzenia osób fizycznych za prace wykonane w ramach projektu ani też za każdą inną pracę (remonty i inne prace należy zlecać osobom prowadzącym działalność gospodarczą z wyjątkiem wynagrodzenia dla trenerów w przypadku organizowania szkoleń).
- Pokrycie kosztów administracyjnych, ogólnozakładowych organizacji-wnioskodawcy w całości, a nawet w części przypisanych realizacji projektu.
Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikowania i zmiany cen jednostkowych i wielkości zgłaszanych w projekcie zakupów.

Wnioski będą oceniane według następujących kryteriów: 

1. Zgodność projektu z celami konkursu - maksymalna ilość punktów - 10
2. Propozycja działalności świetlicy i programu zajęć - maksymalna ilość punktów - 7
3. Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji - maksymalna ilość punktów - 5
4. Organizacja zajęć i szkoleń w posługiwaniu się Internetem - maksymalna ilość punktów -5
5. Sposób przygotowania budżetu - maksymalna ilość punktów - 3
6. Przewidywana liczba osób zaangażowanych w realizację oraz korzystających z efektów projektu - maksymalna ilość punktów - 6
7. Pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu - maksymalna ilość punktów - 3
8. Współpraca z innymi organizacjami i mieszkańcami podczas realizacji projektu - maksymalna ilość punktów - 5
9. Sposób promocji projektu  - maksymalna ilość punktów - 2
10. Pomysł na kontynuację działania świetlicy po wyczerpaniu dofinansowania Fundacji - maksymalna ilość punktów - 4
Razem 50 punktów. 

Termin nadsyłania wniosków: 31 maja 2006 roku (decyduje data stempla)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2006 roku
Termin podpisania pierwszych umów: 1 września 2006 roku
Dodatkowych informacji udzielają: Ewa Żuławnik, tel. 0226362571-75, e-mail: ezulawnik@fww.org.pl i Piotr Szczepański, tel. 0226362571-75, e-mail: pszczepanski@fww.org.pl – prosimy dzwonić po 17 marca. W sprawach łączy internetowych informacji udziela Jacek Pietrusiak tel. 0226362571-75, e-mail: jpietrusiak@fww.org.pl.

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.