wtorek, 28 maja 2024

Burmistrz

K.Waszkiewicz "Z pierwszej ręki"

Burmistrz Grajewa

Korzystając z możliwości, chciałbym przekazać Państwu, obok najlepszych życzeń świątecznych, garść informacji o tym, co zamierzamy jeszcze do końca kadencji zrealizować. Niektóre zadania, o szczególnym znaczeniu, na pewno będą musiały znaleźć kontynuację w następnych latach.

INWESTYCJE DROGOWE


    Przygotowany w ubiegłym roku, będący owocem kilkuletniej pracy, miejsko-powiatowy projekt inwestycyjny „Poprawa dostępności do  przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” zostanie w tym roku w części zrealizowany. Obecnie w fazie rozstrzygania jest prowadzony przez powiat grajewski przetarg - w ramach tego zadania zaplanowano przebudowę części ul. Elewatorskiej na odcinku 732 m, łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą. Cieszy to, że w dalszym ciągu mamy „rynek inwestora” - najtańsza oferta opiewa na ok. 3,6 mln zł, prawie 1,5 mln zł taniej w stosunku do wstępnych kosztorysów. Połowę kosztów sfinansuje dotacja z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Miasto Grajewo sfinansuje połowę udziału własnego (ok. 1 mln zł) oraz rozpocznie przebudowę odcinka ulicy Robotniczej za kwotę ok. 850 tys. zł. (Jest to najlepsza ilustracja realizacji przewodniego hasła moich dwóch kampanii wyborczych: „Harmonijna współpraca samorządów na terenie powiatu - gwarantem skuteczności podejmowanych działań”. Przepraszam za tego rodzaju wtręty, ale uważam, że ważne jest to, na ile poważnie traktuje się wypowiadane wcześniej słowa). W ciągu 2-3 najbliższych tygodni rozstrzygnie się to, czy jeszcze w tym roku będziemy przebudowywać ulicę Braci Świackich - wniosek złożony przez Miasto Grajewo znajduje się na dobrej pozycji na liście rezerwowej (wartość zadania - ok. 5 mln zł). O zasadności przebudowy rozsypujących się dróg w części przemysłowej miasta nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od  tego m.in. zależy przyszłość największych naszych zakładów i możliwość pozyskania nowych inwestorów. We wrześniu 2010 r. złożymy do programu „schetynówek” wniosek dotyczący przebudowy ulicy Robotniczej (wartość zadania - ok. 8 mln zł).
    W planie inwestycyjnym 2010 r. znajdujemy również: budowę nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (ponad 900 tys. zł; w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 6), budowę nawierzchni jezdni w ulicy DP 1 na os. Południe (droga do bloków TBS-u – ok. 300 tys. zł), budowę nawierzchni w ulicy Piaskowej i Słowackiego (ok. 300 tys. zł), budowę nawierzchni w ulicy Sawickiej (200 tys. zł), kontynuację budowy nawierzchni w ulicy Skośnej (130 tys. zł), przebudowę ulicy Krasickiego (300 tys. zł), opracowanie projektu budowy infrastruktury w „sięgaczach” ul. Mickiewicza (50 tys. zł), dokończenie budowy chodników w ulicy Dwornej (60 tys. zł).
    W końcowej fazie jest opracowanie dokumentacji budowy nawierzchni i brakującej infrastruktury w ulicy Ekologicznej (bardzo poważne zadanie, choćby ze względu na długość tej ulicy; w przyszłości, razem z przebudowanym układem komunikacyjnym przemysłowej części miasta, stanowić może tzw. małą obwodnicę Grajewa).
    W 2010 r. kontynuować będziemy, realizowany już od trzech lat wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, program przebudowy chodników w pasie dróg krajowych: Wojska Polskiego i Ełckiej (miasto dokłada „złotówkę do złotówki”, natomiast za realizację odpowiada zarządca drogi krajowej); zrealizowane zostaną zadania o wartości min. 400 tys. zł.
    GDDKiA nie zakończyła jeszcze prac nad projektem technicznym przebudowy ulicy Piłsudskiego (jednym z jego elementów będzie nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu Piłsudskiego-Kolejowa-Szkolna-Konopska, bazująca na sygnalizacji świetlnej), stąd też termin realizacji tej bardzo potrzebnej inwestycji przesuwa się na rok 2011; wynika z tego m.in. konieczność zmian w naszych planach inwestycyjnych, gdyż wiele z nich musi być prowadzonych synchronicznie z przebudową drogi krajowej (w innym wypadku na nas spadłyby dodatkowe koszty, m.in. odbudowania chodnika). Wiem, że rodzi to zniecierpliwienie, zwłaszcza części  mieszkańców Piłsudskiego, pozbawionych dotąd podstawowej infrastruktury. Ze swojej strony jesteśmy w pełni przygotowani, tak dokumentacyjnie, jak i finansowo (w tegorocznym budżecie zapewniliśmy ponad 400 tys. zł. na budowę sieci wodno–kanalizacyjnych w tej ulicy), ale musimy jeszcze poczekać.
    Znaczące środki - ok. 700 tys. zł - przeznaczyliśmy na remonty dróg, a potrzeby w tym zakresie, zwłaszcza po tak srogiej zimie, są olbrzymie.
    Kontynuowane będzie zagospodarowanie parku Central (100 tys. zł).
    Odnośnie budowy obwodnicy Grajewa - 4 lutego 2010 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Komisja Oceniająca Projekty Inwestycyjne dokonała wyboru wariantów obwodnic Grajewa - dla drogi krajowej 61 (Łomża - Augustów) wskazano wariant południowy, natomiast dla drogi krajowej 65 (Białystok - Ełk) wariant zachodni, czyli te, które były wcześniej poddawane konsultacji społecznej. Uzyskałem potwierdzenie wcześniejszych deklaracji, że do końca 2012 r. przygotowana będzie pod względem dokumentacyjnym budowa obwodnicy dla drogi 61, która została uznana za ważniejszą. Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie dotyczące źródeł finansowania tej inwestycji.

REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA

    Rada Miasta uchwaliła ostatnio, po wielomiesięcznej pracy zespołu urbanistów, program rewitalizacji centrum miasta i terenów powojskowych. Jest to punkt wyjścia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Grajewa, dającego szansę przekształcenia go w nowoczesne centrum usługowo-rekreacyjne. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, ze względu na skomplikowane stany własnościowe i wielopokoleniowe zaszłości społeczne. Realizacja projektu zakłada znalezienie nowego miejsca zamieszkania dla kilkudziesięciu rodzin, stąd też już w tym roku planujemy opracowanie dokumentacji bloku mieszkalnego (60 tys. zł). Zakres opracowania planistycznego sięgnie aż do terenów przy ulicy Popiełuszki, stąd też zaniechaliśmy na razie budowy parkingu przy tej ulicy, tym bardziej, że w dalszym ciągu niejasna pozostaje przyszłość PKS-u i dworca.
 
ODPADY


    Jesienią 2009 r. Związek Komunalny Biebrza, do którego należy Grajewo, uzyskał z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln zł na realizację projektu odpadowego „Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap II”. Realizować go będzie spółka Związku Komunalnego Biebrza - BIOM Sp. z o.o., która prowadzi obecnie kilka równoległych przetargów, z których najważniejszy dla nas jest przetarg na budowę nowego składowiska odpadów w Koszarówce (w końcowej fazie) oraz sortowni odpadów w Koszarówce. Jednym z głównych beneficjentów tego programu inwestycyjnego będzie Grajewo, gdyż to na naszym terenie powstanie serce systemu, co daje bardzo dobre możliwości działania na przyszłość, a z punktu widzenia każdego z nas - mniejsze koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów. Samorządy ze swojej strony zrobiły bardzo dużo: połączyły siły, aby osiągnąć wymagane programem progi demograficzne (powyżej 150 tys. mieszkańców na terenie 19 samorządów), przygotowały projekt, przeszły przez sito selekcji konkursowej, którego oszczędzono większym i mocniejszym. Zamknięcie starej kwatery w Koszarówce miało wszelkie szanse „spotkać się” w czasie z uruchomieniem nowego składowiska, gdyby przez rok nie analizowano w kilku ministerstwach sprawy pomocy publicznej przy  realizacji tego typu inwestycji, a wielu niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki odpadami rozwiązań ustawowych brak do tej pory. Przez kilka miesięcy będziemy mieli,  podobnie  jak połowa województwa i Polski, sytuację trudną, ale radzimy z nią sobie,  głównie  dzięki  dobrej   współpracy  z samorządami Rajgrodu, Augustowa (transport) i Sokółki.

CMENTARZ KOMUNALNY

    W tegorocznym budżecie na rozbudowę cmentarza zabezpieczyliśmy 400 tys. zł, co pozwoli na podjęcie konkretnych działań inwestycyjnych.   Przypomnę, że w sąsiedztwie obecnego cmentarza   komunalnego  dysponujemy 4 hektarami gruntu, co stanowi wystarczającą rezerwę na pokolenie i jesteśmy już po uzgodnieniach z Zakładem Energetycznym (przebudowa linii energetycznej) i z inspekcją sanitarną. W przyszłym roku część nowego cmentarza powinna zostać dopuszczona do użytku.

INWESTYCJE SIECIOWE

    W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przekopka (w tegorocznym budżecie - 1,3 mln zł, przeprowadzony w ubiegłym roku przetarg dał oszczędności rzędu 1 mln. zł). Jej zakończenie stworzy warunki do podjęcia w nieodległej przyszłości budowy nawierzchni (posiadamy kompleksową dokumentację). Uzupełniona zostanie również sieć kanalizacyjna w ulicy Sadowej (120 tys. zł) i Sportowej (70 tys. zł). W ubiegłym roku zrealizowano kompleksowe uzbrojenie w sieci os. Huta.
    W 2010 r. planuje się również budowę kanalizacji deszczowej na os. Południe (290 tys. zł), w ulicy Sportowej (70 tys. zł), Sawickiej (100 tys. zł), Lirycznej (30 tys. zł), w ulicy DP1 (robocza nazwa drogi do TBS-u, 70 tys. zł) i Konstytucji 3 Maja (400 tys. zł - bardzo poważne zadanie ze względu na długość sieci i odbudowanie chodnika aż do ulicy Targowej).
    Zbudowana zostanie również sieć wodociągowa w ulicy Geodetów (130 tys. zł), Lawendowej (80 tys. zł) oraz w końcowym odcinku Sadowej (40 tys. zł).
    Plan inwestycyjny na 2010 r. zakłada budowę linii oświetleniowej w ulicy Sadowej i Miłej (100 tys. zł), w Popiełuszki (100 tys. zł), DP1 (60 tys. zł), przebudowę sieci energetycznych i oświetleniowych na os. Południe (190 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji linii oświetleniowych w ulicach: Ułańskiej, Legionistów i Spokojnej (10 tys. zł).
    Rozbudowę sieci ciepłowniczej na os. Szkolne kontynuuje PEC Sp. z o.o. w Grajewie. Do zakończenia i rozliczenia tej inwestycji nie nastąpi w szerszym zakresie rozbudowa sieci na innych osiedlach, ale rosnące zainteresowanie społeczne takim działaniem czyni je bardziej realnym.

INWESTYCJE KULTURALNE, OŚWIATOWE I SPORTOWE

    Jesienią 2009r. zagospodarowano budynek po Straży Pożarnej przy ul. Ełckiej, której głównym gospodarzem jest Grajewska Izba Historyczna (w jej zarządzie pozostaje również poprzednia siedziba przy ulicy Wojska Polskiego, z której korzystają harcerze i strzelcy). Jestem pewien, że będzie to jedna z najbardziej aktywnych instytucji na terenie naszego miasta.
    W listopadzie 2009 r. oddaliśmy również do użytku boisko wielofunkcyjne przy SP 2 i PG 2, na które pozyskano dotację w wysokości 200 tys. zł z Ministerstwa Sportu. Do końca marca złożony zostanie wniosek o dofinansowanie analogicznej inwestycji przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie. W bieżącym roku rozpoczniemy również budowę kompleksu lekkoatletycznego przy SP 4 i PG 3 (w zaawansowanym stadium jest dokumentacja tego obiektu, na budowę którego pozyskano dotację 500 tys. zł   ze środków Totalizatora Sportowego, będących w gestii marszałka województwa; jest to duża inwestycja, stąd też będzie realizowana w cyklu dwuletnim - budżet tegoroczny zakłada wydatkowanie 300 tys. zł).
    Przygotowujemy przetarg na budowę kompleksu boisk o sztucznej nawierzchni przy ulicy 11 Listopada (dawne boisko LO), czyli drugiego w naszym mieście „Orlika”. Zakładany koszt budowy to ok. 1 mln. zł, z czego jednak 1/3 pokrywa marszałek województwa, 1/3 budżet państwa, a tylko pozostałą część stanowi obciążenie samorządu. W naszym wypadku jest to kolejny partnerski projekt realizowany wspólnie z powiatem grajewskim, który pokryje połowę udziału własnego (wcześniej władze powiatu przekazały miastu połowę udziału we własności nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja).
    Posiadamy już pełną dokumentację basenu i złożyliśmy stosowny wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Grajewskiego poprzez budowę basenu w Grajewie”. Problem w tym, że w międzyczasie przyjęto takie kryteria oceny projektów, że Grajewo znajduje się na bardzo trudnej pozycji  - nie wchodząc w szczegóły: duża część punktów zostaje przyznana za atrakcyjność turystyczną, określaną na zasadzie administracyjnej projektem dokumentu, którego jeszcze oficjalnie nie przyjęto. Wspólnie z wójtem gminy Grajewo oprotestowaliśmy te zasady i czekamy na reakcję naszych przedstawicieli w Sejmiku Wojewódzkim, ale może to przynieść efekt dopiero w kolejnej edycji konkursu, która przewidziana jest na czerwiec tego roku. Stan na dzisiaj jest taki, że obecnego konkursu jeszcze nie rozstrzygnięto, ale 35 na 100 punktów jest całkowicie poza naszym zasięgiem, a punkty te „atrakcyjni turystycznie” mają bez żadnego wysiłku. Konia z rzędem temu, kto doszuka się tutaj elementów polityki zrównoważonego rozwoju, ale z ostatecznymi wnioskami zaczekajmy do końcowych rozstrzygnięć. W związku z tym, że w pobliżu wyborów zdecydowanie przybywa „budowniczych” basenu, a mam wrażenie, że dla niektórych jest to jedyny element programowy, pozwolę sobie zacytować, co pisaliśmy na ten temat w naszym (używam liczby mnogiej, gdyż był to wspólny program kandydata na burmistrza i dwóch komitetów wyborczych) programie wyborczym: „budowa basenu miejskiego - w razie możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na poziomie nie niższym niż 80%” i  opinię tę podtrzymuję.           
    Grajewo w przyszłym roku będzie współorganizatorem XVII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży - będą u nas rozgrywane dwie dyscypliny: zapasy kobiet i tenis stołowy, co jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale też wyróżnieniem (większą część kosztów poniesie budżet centralny).
    W ubiegłym roku poddano gruntownemu remontowi pomieszczenia parteru MDK z salą klubową, a w bieżącym roku postaramy się wspólnie z Państwem radnymi, znaleźć środki na remont Biblioteki Miejskiej.

ORGANIZACJA

    Do końca kadencji nie przekształcimy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego, pomimo wielu pozytywów takiego manewru, ze względów ostrożnościowych. Chodzi o to, że kilka lat temu modernizowaliśmy stację uzdatniania wody przy zaangażowaniu ok. 4 mln. zł ze środków unijnych, czemu towarzyszy zasada 5-letniej trwałości projektu. O to, czy przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę komunalną, będącą w 100% własnością miasta, może być interpretowane jako złamanie tej zasady.  zapytałem na piśmie prawników wojewody podlaskiego i moja wątpliwość została potwierdzona, stąd też żadnych działań, mogących prowadzić do zwrotu pozyskanej z dużym wysiłkiem dotacji, póki co, nie będziemy podejmować.
    Urząd  Miasta  uczestniczy w prowadzonym przez Euroregion Niemen projekcie unijnym, którego celem jest uzyskanie certyfikatu ISO, co powinno nastąpić w perspektywie kilku najbliższych miesięcy (przy kosztach własnych nie przekraczających kilku tysięcy złotych).

FINANSE

    Rok 2009 był dla nas bardzo trudny, gdyż przyniósł uszczerbek w dochodach powyżej 4 mln zł (chodzi zwłaszcza o udział w podatkach PIT i CIT, co wynikało z ogólnej dekoniunktury). W związku z tym, rok 2010 niesie bardzo wiele wyzwań inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Postanowiliśmy po raz pierwszy posłużyć się instrumentem finansowym, którym jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 mln zł. Opieramy się tutaj na doświadczeniu innych samorządów, zwłaszcza Augustowa, który ma za sobą już trzy takie emisje. Pozwoli to na szybsze rozstrzyganie przetargów i wykorzystanie koniunktury rynkowej. Oczywiście wiąże się to również ze wzrostem zadłużenia, ale znajdujemy się daleko od ustawowych progów ostrożnościowych. Wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w tegorocznym budżecie sięga 20%, co należy uznać za wynik przyzwoity. Niedosyt rodzi natomiast zbyt mały udział środków unijnych. Co prawda Grajewo skorzysta z dużego, wielomilionowego strumienia środków unijnych z programu centralnego Infrastruktura i Środowisko, poprzez Związek Komunalny Biebrza (Koszarówka), co nie jest uwidocznione bezpośrednio w naszym budżecie, ale jest faktem, natomiast jesteśmy mało obecni w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego i to nie ze względu na brak projektów, ale nieobecność naszych przedstawicieli w wojewódzkich gremiach decyzyjnych. Wyciągnijmy z tego wnioski na przyszłość.

OSOBISTE

    Bez zmian (wyjątkowo optymistyczna informacja).

 Z WYRAZAMI SZACUNKU

Krzysztof Waszkiewicz
burmistrz Grajewa

Pytania do burmistrza (tu)


czwartek, 16 listopada 2023

Zapraszamy na 81. Wszechnicę Biebrzańska

wtorek, 22 lutego 2005

Echa XXV Sesji RM

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.