środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

Echa Sesji Rady Gminy

Dnia 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie przy ul. Komunalnej 6 odbyła się XII sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytego w dniu 27 października 2015 roku i protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytego w dniu 17 listopada 2015 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w  okresie między sesjami.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy Grajewo z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz informację z działalności gminy w  okresie między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2016:

       a/ przedstawienie projektu budżetu,

       b/ opinia Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

       c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

       d/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

       e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżet Gminy Grajewo na rok 2016 Radni przyjęli jednogłośnie.


7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Radni uchwałą określili wzory deklaracji i informacji podatkowych dotyczących:

   - informacji na podatek od nieruchomości
   - informacji na podatek leśny
   - informacji na podatek rolny
   - deklaracji na podatek od nieruchomości
   - deklaracji na podatek rolny

   - deklaracji na podatek leśny

Uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2016-2022.

Radni jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2016-2022, która pozwala zaplanować harmonijny plan rozwoju, przygotować konspekt działań zgodny z wcześniej wypracowaną wizją, ze szczegółowym podziałem na najważniejsze obszary oraz ich poszczególne etapy realizacji.

Zgodnie z zaleceniami legislacyjnymi opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dnia 08 października 2008 roku dokument Strategii został przyjęty przez Radę Gminy Grajewo w drodze uchwały Nr 120//XII/08 na lata 2008 – 2015. W roku 2015 podjęto decyzję o opracowaniu nowego dokumentu strategicznego, oddającego aktualną sytuację społeczną i potrzeby gminy. Zarządzeniem Nr 142/15 Wójta Gminy Grajewo z dnia 09.10.2015r. powołano Zespół ds. do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych na lata 2016-2022. Zespół spotkał się w dniu 28 października 2015r., by dokonać weryfikacji zebranych z gminnych instytucji danych statystycznych, określić cele i kierunki działania.

Opracowanie strategii powstało w wyniku prowadzonych w Gminie Grajewo działań tj.:

- przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy;
- zaangażowanie różnorodnych uczestników – liderów lokalnych reprezentujących społeczność gminy i samorząd;
- pracy zespołu i konsultanta, który moderował przebieg gminnego spotkania i koordynował opracowanie dokumentu.


10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022.
 

Działania programu mają charakter wielokierunkowy, dotyczą w szczególności profilaktykiprzeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom dotkniętym przemocą.

Do opracowania i realizacji Programu zostali zaproszeni specjaliści i praktycy reprezentujący instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się na terenie gminy problematyką przemocy w rodzinie. Założono, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2022 będzie miał charakter interdyscyplinarny i realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie.

Działania skierowane do społeczności, instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z obszaru przeciwdziałania będą miały charakter:
- profilaktyczny – promowanie, propagowanie zachowań alternatywnych wobec przemocy, nowatorskich i systemowych rozwiązań;
- edukacyjny – upowszechnianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków, kształtowanie właściwych postaw, w tym braku akceptacji dla przemocy;
- pomocowy – specjalistyczne poradnictwo, działania profilaktyczno – terapeutyczne, korekcyjno – edukacyjne, informowanie o miejscach i możliwościach udzielania pomocy;
- wspierający – wsparcie merytoryczne i praktyczne służb pomocowych, wzmacnianie i aktywizowanie instytucji i organizacji, współpraca i wymiana doświadczeń oraz informacji.

Realizacja programu będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane informacje pozwolą na planowanie działań i rozwijanie programu. Monitorowanie programu będzie prowadzone przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Grajewie na podstawie informacji uzyskanych od realizatorów programu. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, sporządzony raport z monitoringu będzie przedstawiony Radzie Gminy Grajewo.

Źródłem finansowania działań zawartych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2022 będą środki własne gminy w tym wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto program będzie finansowany z dotacji celowych budżetu państwa oraz z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.

Utworzenie tegoż Programu ma za zadanie stworzenie spójnego i wielopoziomowego systemu przeciwdziałania przemocy, opartego o wyspecjalizowane zasoby instytucjonalne i ludzkie, pomiędzy którymi istnieje relacja współpracy. Na poziomie lokalnym elementami takiego systemu są pracownicy wszystkich instytucji z terenu gminy zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Założeniem programu jest, że każdy specjalista powinien posiadać: umiejętność identyfikacji przemocy, posiadać wiedzę oraz umiejętności związane z podejmowaniem interwencji, znać kompetencje i zasady współpracy z wszystkimi

służbami i instytucjami, które uczestniczą w procesie pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową, wykazywać gotowość włączania się do takiej współpracy.


11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grajewo na lata 2016-2018.


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 zakłada stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami.

Realizatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie, który będzie współpracował z:

- Urzędem Gminy Grajewo,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie,
- Komendą Powiatową Policji w Grajewie,
- Sądem Rejonowym i Kuratorami sądowymi,
- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Grajewie,
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Grajewie,
- Szkołami Gminy Grajewo,
- Organizacjami pozarządowymi.


Odbiorcami programu będą rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Grajewo, doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej bądź też takie, którym została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Grajewo, dotacji celowej oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2016 rok.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2016 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w latach poprzednich. Zadania gminy w tym  zakresie obejmują m.in.: 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.


W rozwiązywaniu problemów alkoholowych pomocą służy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Zesół Kuratorski działający przy Sądzie Rejonowym w Grajewie. Mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z oferty programowej Grajewskiego Klubu "Zdrowie i Trzeźwość".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania z pomocy społecznej zajmuje się także sprawami z zakresu problemów społecznych. W roku 2015 pracownicy socjalni udzielili pomocy osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi w różnych formach (finansowej - ogólem 21 rodzin, w tym: posiłek - 12 dzieci, zasiłki okresowe - 17 rodzin, zasiłek stały - 2 rodziny, zakup opału - 3 rodziny, zasiłek celowy na zakup żywności - 7 rodzin oraz pokryto koszty wypoczynku letniego dla 2 dzieci).
                                             

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.

15. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Rady Gminy Grajewo na 2016 rok.              

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad
 

e-Grajewo.pl
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.