Programy unijne

DZIAŁAJ LOKALNIE V

Konkurs dla koalicji lokalnych

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła na swojej stronie internetowej ogólnopolski konkurs grantowy dla koalicji lokalnych tworzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów oraz pobudzanie aspiracji osób działających w miejscowościach liczących do około 20 tys. mieszkańców. W ramach „Działaj Lokalnie” od 2004 r. za pośrednictwem sieci Lokalnych Organizacji Grantowych zostało przyznanych ponad 500 dotacji o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. 

Celem konkursu jest budowanie oraz rozwijanie lokalnych koalicji reprezentowanych przez organizacje pozarządowe, współpracujące z przedstawicielami samorządu, biznesu oraz instytucji non-profit, działające w małych społecznościach na rzecz aktywizowania ich mieszkańców. W konkursie planowane jest przyznanie około 10 dotacji organizacjom pozarządowym, które:

- działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej;

- są zainteresowane zdobywaniem wiedzy i doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie działań promocyjnych i pozyskiwania funduszy;

- planują budować i rozwijać lokalne koalicje o znaczącej pozycji w społeczności lokalnej;

- aspirują do uruchomienia lokalnych konkursów grantowych;

- wspólnie z partnerami z koalicji będą potrafiły pozyskać środki na realizację 6-miesięcznego projektu, mającego na celu aktywizowanie lokalnej społeczności;

- w swoich działaniach przestrzegają zasad jawności i przejrzystości oraz unikają konfliktu interesów.

Preferowane będą organizacje z obszarów województwa opolskiego i wielkopolskiego, gdzie nie działają Lokalne Organizacje Grantowe.

Wnioski będzie można składać do 14 sierpnia 2006 roku.

Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk, mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, które:

- mają siedzibę i działają w miejscowości liczącej do ok. 20 tysięcy mieszkańców, leżącej na terenie, który nie jest objęty zasięgiem istniejącej Lokalnej Organizacji Grantowej i które swoim działaniem obejmą obszar od minimum 4 gmin do ok. 1 powiatu;

- posiadają zróżnicowane źródła finansowania swojej działalności (np. z programów pomocowych, od przedsiębiorstw, samorządu, osób indywidualnych);

- do czasu złożenia wniosku pozyskają przynajmniej 3 partnerów zainteresowanych współpracą w ramach tworzonej grupy inicjatywnej bądź istniejącej koalicji oraz będą dysponowały deklaracjami od nich, potwierdzającymi zamiar i charakter współpracy. Organizacja wnioskująca o dotację musi udokumentować uczestnictwo w działaniach grupy inicjatywnej bądź koalicji przedstawiciela lokalnego biznesu oraz partnerów reprezentujących samorząd lokalny i/lub instytucje takie jak szkoły, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, etc.;

- mają prawną możliwość samodzielnej realizacji planowanych działań i rozliczenia dotacji;

- prowadzą księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego;

- prowadzą ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie kosztów dotowanych działań z podziałem na koszty finansowane z dotacji i pozostałe.


Zadania wybranych grup inicjatywnych bądź koalicji w ramach V edycji Programu:

10 wyłonionych organizacji:

- otrzyma od Akademii środki w wysokości 10.000 zł na działania w okresie od października 2006 do września 2007 (12 miesięcy), obejmujące dwa etapy: I - zbudowanie lub rozwinięcie działań lokalnej koalicji, przeprowadzenie kampanii fundraisingowej i promocyjnej, diagnozę potrzeb lokalnych oraz II - realizację półrocznego projektu;

- w I etapie działań (w ciągu pierwszych 5 miesięcy) weźmie udział w cyklu szkoleń obejmującym między innymi: budowanie partnerstwa lokalnego, przygotowanie kampanii fundraisingowo-promocyjnej, metody pozyskiwania środków, diagnozę potrzeb lokalnych oraz kwestie prawne; po zakończeniu szkoleń przeprowadzi kampanię fundraisingową, w ramach której pozyska wkład finansowy w wysokości minimum 5.000 złotych na realizację swojej inicjatywy.

- w II etapie przeprowadzi półroczny projekt, którego tematyka zgodna będzie z celami „Działaj Lokalnie”. Działania te sfinansuje ze środków pozyskanych w wyniku przeprowadzonej kampanii fundraisingowej. Ponadto zaangażuje wkład własny w wysokości min. 15% wartości budżetu przedsięwzięcia w postaci rzeczowej i/lub usługowej. Z dotacji przyznanej przez Akademię mogą zostać pokryte tylko koszty administracyjne związane z projektem, zaś całość zaplanowanych działań programowych musi zostać sfinansowana z funduszy zebranych w efekcie przeprowadzonej kampanii. Środków pozyskanych w ramach innych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”;

- po zakończeniu realizacji projektu przygotuje plan pozyskiwania funduszy na dalsze działania koalicji w 2008 roku.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu grantowego http://www.dzialajlokalnie.pl/strona.php?p=370

Źródło: http://www.dzialajlokalnie.pl/


czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.