sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

XXXII sesja Rady Miasta Grajewo

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2016r., w tym funkcjonowanie Programu 500+.

6. Ocena funkcjonowania CIS w 2016 r. i perspektywy rozwoju w 2017 r.

7. Informacja na temat komunalnych lokali użytkowych – sprzedaż, najem, zaległości czynszowe.

8. Informacja o nieruchomościach gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r., w tym w ramach SSSE Podstrefa Grajewo.

9. Analiza zaległości podatkowych za 2016 r.

10. Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016 r.

11. Działalność instytucji kultury w mieście w aspekcie zaspokajania potrzeb mieszkańców:

   a) Grajewskiego Centrum Kultury – sprawozdanie za rok 2016, oferta na rok 2017;

   b) Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci w 2016 r. - budżet, kadra, księgozbiór, zamierzenia na 2017 r.

12. Oferta sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców miasta na rok 2017 w oparciu o wnioski z działalności MOSiR w roku 2016.

13. Koncepcja działań Miasta w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

14. Podjęcie uchwał w sprawach:

   a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   b) przeprowadzenia z mieszkańcami ulic: M. Buczka, H. Sawickiej i 23-go stycznia w mieście Grajewo konsultacji dotyczących zmiany nazw tych ulic;

   c) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotyczących gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

   d) określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnianie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązującym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo;

  e) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów;

  f) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.;

   g) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2017 r.;

   h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027; 

   i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok.

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Żłobka Miejskiego w Grajewie.

16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

17. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

18. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie XXXII Sesji Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.