niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

XXXII Sesja Rady Miasta

 XXXII Zwyczajna Sesję Rady Miasta Grajewo, odbyła się w dniu  11 marca  2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo  ul. Strażacka 6A / nr 29/. Obrady sesji  były jawne i dostępne dla obywateli.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXII  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje  z realizacji uchwał podjętych na XXX Sesji .
6. Stan bezpieczeństwa w mieście- zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie – rok 2008:
a) Informacja Prokuratura Rejonowego  w Grajewie;
b) Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie;
c) Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  w Grajewie;
d) Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie
7. Przyjęcie informacji o realizowanych zadaniach przez Klub „Zdrowie i Trzeźwość” , świetlicę socjoterapeutyczną i Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad  i trybu przyznawania,  wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, a także określenia wysokości nagród i rodzaju wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Mieście Grajewo,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz na inwestycje wynikające z budżetu 2009 r..,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Grajewie przy ul. Mickiewicz 1” oraz wystawienie i podpisanie przez Burmistrza  Miasta weksla  „ in blanco” i deklaracji wekslowej,
d) upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia wekslem „ in blanco” zobowiązań wynikających z Projektu p.n. „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne”.,
e) zmian w budżecie Miasta na 2009 rok,
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat
g) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Grajewie, ustalenia jego numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzona wyborów do Parlamentu Europejskiego,
h) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta,
i) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie
9. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za rok 2008.                .
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XXXII Sesji.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.